"Plug & Play" Biomasseanlæg

Bæredygtig containerbygget varme- og procescentral

Hos Linka Energy har vi designet et mobilt ”Plug & Play” containerbygget centralvarme- og procesvarmecentral, der kan anvendes til kundegrupper som bl.a. landbrug, industri, institutioner og varmeværker og lignende steder, hvor der permanent eller midlertidigt, er brug for en stabil varmekilde.

Linkas ”Plug & Play” biomasseanlæg kan leveres som alle typer central, nær- og fjernvarmecentraler samt som procesanlæg til industri.

Linka tilbyder også levering med en generator til anlæggets eget elforbrug, hvormed anlægget gøres uafhængigt af den øvrige omkringliggende forsyningsinfrastruktur.

Biomasseanlægget er designet i enten en standardcontainer (typisk 20-40’ skibscontainer) eller som Linkas specialbyggede stålcontainer til større anlæg.

Containeren kan transporteres hvortil det end er nødvendigt. Det er desuden muligt at sammenbygge flere Linka containermoduler, afhængig af behovet for varme.

Det mobile containerbyggede energianlæg er hurtigt installeret, hvilket betyder, at det hurtigt er klar til brug. Du undgår afbrydelser, så f.eks. fabrikken eller varmeproduktionen kan fortsætte uforstyrret.

Ved at vælge et mobilt energianlæg undgår du desuden store udgifter til f.eks. til- eller ombygninger, der normalt ville være nødvendige for at rumme et kedelanlæg.

Alle anlæg gennemgår omhyggelig testkørsel og kvalitetssikring, før de forlader Linkas værksted:

Dette er din garanti for at anlægget fungerer optimalt.

Kedelanlægget

Kedelanlægget er baseret på en Linka H-kedel, der er leveret med Linkas patenterede forbrændingsteknologi, som sikrer maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Linka H-kedelanlæg er designet som et multi-fuel anlæg, der kan køre på mange forskellige brændsler, hvilket sikrer dig et billigt og CO2-neutralt anlæg i mange år fremover.

Linka H-kedlen er anvendt af Linka Group gennem mange årtier og er oprindeligt udviklet som en kedel til halmfyrede
anlæg.

På den baggrund er kedlen i stand til at anvende en lang række besværlige biomassebrændsler, som i andre kedelanlæg vil medføre problemer, som blandt andet voldsomt reduceret levetid, ineffektiv udnyttelse af brændsel og miljømæssige udfordringer.

Du kan således anvende de restprodukter, der er til rådighed i dit lokalområde – for som vi siger i Linka;

Lokal energi er bæredygtig energi.

Fotos er fra Plug & Play 600kW anlægget hos Bioenergi AS, Enebakk, Norge.

Anlægstyper

Linkas ”Plug & Play” løsning kan leveres til mange forskellige applikationer:

  • Varmtvandsanlæg
  • Hedtvandsanlæg
  • Dampanlæg

Anlæggene kan i standard udførelse leveres op til 16 bar(o) med alt nødvendigt tilhørende udstyr. For hedtvands- og dampanlæg leveres løsningerne oftest med en economizer, der reducerer varmetabet i røggassen, hvilket medfører en højere udnyttelsesgrad af brændslet. Samtidig kan vores dampanlæg leveres med tilhørende fødevandsanlæg og kondensatbehandling, sammen med en fuldt integrerbar styring af anlægget.

Uanset anvendelse, er vores ”Plug & Play” containerbaserede kedelanlæg baseret på et fuldautomatisk princip. Styringen af anlægget foregår således via fjernadgang på smartphones og computere.

Linka leverer tilsvarende containerbaserede løsninger til mere permanente silobaserede løsninger, opriversystemer til bundtede brændsler og Linkas egenudviklede skraberløsning til flisgrave. I kedlen er der desuden installeret automatisk askeudtag, hvor askesneglene transporterer asken fra kedlen videre til en askecontainer. Størrelse og antal askecontainere, afhænger af anlæggets størrelse og den brændselshåndteringsløsning, der aftales med kunden.

Fotos er fra Adven, Finland (2MW dampanlæg i container) og Porsangmoen, Norge (2,3MW flis med flisgrav).

Fleksibilitet i brændselstyper

Linkas multikedel giver dig flere muligheder.

Brændselstyper: Biomasse fra landbrug, restprodukter fra skoven samt halm, kornaffald, flis, tørv mv.
Størrelser: 200kW - 5MW, kan kombineres
Anlægstype: Varmtvand, hedtvand og damp
Energitype: Central- og procesvarme