Reference

Tversted Kraftvarmeværk

Træpilleanlæg – en god investering

I 2015 installerede Linka et træpilleanlæg for Tversted Kraftvarmeværk. Skiftet fra naturgas til et biomasseanlæg har allerede vist sig at være en god investering for varmeværket.

Som ét af Danmarks dyreste fjernvarmeværker stod Tversted Kraftvarmeværk overfor en stor udfordring i forhold til at kunne tilbyde forbrugerne konkurrencedygtige varmepriser. Et forlig bag Energiaftalen 2012 medførte dog at værket kunne udskifte brugen af gas med biobrændsel.

Tversted havde på daværende tidspunkt allerede installeret solvarme, og træpilleanlægget skal derfor fungere som supplement i årets koldeste måneder, således lokalområdet er velforsynet med varme året rundt.

Idet Tversted Kraftvarmeværk er placeret i et beboelsesområde, var det på forhånd bestemt, at der skulle opføres et træpilleanlæg, som er det mindst pladskrævende anlæg.
For at imødekomme et ønske om at kunne skifte brændsel i fremtiden, er anlægget forberedt til tørflis.

Linka blev valgt som leverandør på baggrund af et seriøst, professionelt og velbeskrevet tilbud, samt anbefalinger fra et tidligere anlæg leveret til et andet varmeværk.

Anlægget

Linka opførte et 1.000 kW varmtvandsanlæg designet til et maksimalt driftstryk på 4 bar. I kedlen er der installeret en bevægelig trapperist, som modvirker slaggedannelser.

Kedlen fødes fra den tilhørende pillegrube med skraberanlæg, inklusiv syv skrabere. Herfra fremføres træpillerne til en sunken tværsnegl, hvorfra de transporteres videre til kedlen via snegle.

Der er tilføjet en economizer til anlægget, som trækker ekstra varme ud af røggassen, hvilket hermed øger anlæggets virkningsgrad.

Det automatiske askesystem transporterer asken ud af kedlen og videre til askecontaineren. Economizeren er ligeledes tilkoblet askesystemet, hvormed de større askepartikler udfældes og udledes til det øvrige askesystem.

Specifikationer

Kunde: Tversted Kraftvarmeværk
Lokation: Tversted, Danmark
Brændselstype: Træpiller
Størrelse: 1.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2015

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

CO koncentration

32

mg/Nm3

CO emission fra anlægget ligger
betydeligt under grænseværdien på 400.

Tilbagebetalingstid

Udregnet af Tversteds rådgiver i forbindelse med planlægningen af træpilleanlægget.

kWh el/MWh

Støvpartikler

<0,7

mg/Nm3

Røggasserne renses gennem anlæggets
posefilter, hvilket medfører minimalt støv.

"Oplevelsen har været, at der er blevet lyttet og handlet fra Linka på de udfordringer, som værket har påvist efter opførelsen af pillegrav og pillefyr."

Georg Larsen, Bestyrelsesformand
Tversted Kraftvarmeværk