Reference

Nimtofte Varmeværk

Bæredygtigt varmeværk med 5 MW halmanlæg og 5 MW oliekedel backup

Nimtofte Varmeværk, der er ejet af Brdr. Thorsen I/S og forsyner varme til 405 husstande.

Varmeværket blev opført i løbet af 2007 og blev taget i brug om efteråret samme år. Det er designet til at brænde biobrændsel, primært bestående af halm. Derfor er det et 100% bæredygtigt varmeværk.

Nimtofte Varmeværk leverer varme til et ledningsnet som ejes af NOFF (Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning) og nettet dækker i dag Nimtofte by, Lübker Golf Resort og Ramten by.

Driften af fjernvarmeværket håndteres dagligt af Steffen Thorsen, og Brdr. Thorsen står for leveringen af halm samt arbejdskraft til vedligeholdelse af værket.

Halmkedelanlægget

Kedelanlægget er en 5 MW Linka GVB med economizer, der med Linkas patenterede forbrændingsteknologi sikrer maksimal udnyttelse af halmen.

Anlægget er leveret med en 2-skinnet halmkran for transport af halmballerne inden de afleveres til en LINKA Sikkerhedskasse. Fra sikkerhedskassen føres halmen indtil klipperrummet.

Når halmballen er fuldt gennemskåret, vil et hydraulisk halmfremføringssystem føre halmskiven til kedellågen og der køre op på et indstillet tryk således at halmen altid er fast. Når trykket er korrekt, vil kedellågen åbne og indfyringscylindren vil starte igen. Hastigheden hvormed halmen skubbes ind på kedlens forbrændingsrist, er bestemt af iltstyringen.

Kedlen vil være udformet med et firkantet brandkammer, hvor der placeres dyser i 3 forskellige niveauer i siderne. Ligeledes er der i front af kedel placeret dyser. I bagenden af kedlen er der placeret en tværliggende vandkølet rør med dyser til modstrøms forbrænding.

Kedlen er udlagt, så røggastemperaturen ved fuldlast holdes på 120°C. For at undgå for lav røggastemperatur ved faldende belastning, udføres kedlen med spjæld til by-pass af røggas uden om 3. og 4. røgtræk.

Røggassen renses i en firkantet LINKA Multicyklon med kegleformet bund, hvor røgen bliver suget til toppen af cyklonen og herfra videreføres til posefilteret. Askeudtaget fra kedlen består af en snegle, der placeres i udsparing under gulv i kedelrum tværs under kedlen og føres herfra videre til det store askerum.

Den rensede røggas sendes videre ud gennem den 30 meter høje stålskorsten.

Akkumuleringstanken på 1000 m³ og nitrogenanlægget, der leverer kvælstof med renhed på 99,5%, kan tilsammen under alle driftsforhold, opretholde et nitrogentryk på min. 50 mmVS i tanktoppen.

Oliekedelanlægget

Oliekedelanlægget er backup for halmkedlen, og er en 5 MW oliekedel, type Danstoker Global 9 ”Standard”.

Oliebrænderen, en gasoliebrænder type Weishaupt RGL70/1-B, er tilpasset og monteret på varmtvandskedlen, er dimensioneret ud fra at den skal kunne håndtere og opretholde en effektiv forbrændingsproces. Til oliekedlen er der leveret en dobbeltvægget, horisontal 30³m olietank, der blandt andet er forsynet med lækageovervågning.

Styring af det komplette anlæg

Styringen af det komplette anlæg sker via et komplet PLC-styresystem, der overvåger hele det samlede anlæg, hvilket giver et hurtigt overblik over anlæggets drift samt ved den daglige inspektion af anlægget. Desuden vil operatør panelet være til god hjælp ved service / eventuelle reparations arbejder.

Specifikationer

Kunde: Brdr. Thorsen I/S / Nimtofte Varmeværk
Lokation: Ryomgaard, Danmark
Brændselstype: Halm og olie (backup)
Størrelse: 5 MW og 5 MW
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varmtvands- og oliekedel
Byggeår: 2007

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus