Reference

Stege Fjernvarme A.m.b.a.

I 2020 valgte Stege Fjernvarme at udskifte deres ældre halmkedel med en ny Linka kedel. Udover en ny kedel omfattede projektet også en opgradering af halmkranen.

Stege Fjernvarme leverer varme til ca. 1.300 forbrugere i Stege og omegn. Efter installationen af den nye kedel forventer varmeværket at udvide deres forsyningsområde.

Efter installationen af den nye Linka kedel, er det muligt for driftspersonalet at tænde og slukke anlægget hjemmefra via PC, idet Stege Fjernvarme komplette anlæg inkl. solfangeranlægget, er koblet op på fjernstyring, hvilket også gør det muligt at få teknisk support med kort varsel.

Anlægget

Kedelanlægget er en 8,0 MW Linka GVB varmtvandskedel, der sikrer maksimal udnyttelse af halmen, og som er udlagt så røggastemperaturen ved fuldlast holdes på 115-120°C.

Hele fyringsprocessen starter på halmlageret, hvor halmkranen afleverer en balle i sikkerhedskassen, videre til et Linka 11,6 meter langt vippebord (inkl. halmbord og indløb) til videre herfra til en Linka klippemaskine, der skærer en skive af ballen. Herefter føres halmskiven ind i forbrændingskammeret ved hjælp af et hydraulisk indfyringsstempel. Indfyringsprocessen foregår modulerende, det vil sige at variabel stempelhastighed/indfyringshastighed styres efter last og iltprocent.

Kedlen er opbygget med brændkammer efterfulgt af vendekammer, hvorefter røggassen føres gennem en 3-træks economizer-del, med lodrette røgrør og skudventiler i top, til rensning af røgrørene. Der monteres ligeledes skudventiler i vendekammeret i bunden af economizeren, til rensning af vendekammeret.

Røggassen fra kedlen går via en multicyklon, type LIN-KA, og det nye posefilter, type Green Line 466-55-960, herfra ledes den rensede røggas videre til den nye røggasventilator inden den udledes gennem den eksisterende skorsten. Asken transporteres til sidst til det eksisterende vådaskelager.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC. Den nye styring og de nye el-installationer integreres i det eksisterende anlæg.

Da emissionskravene er blevet strammet for nye mellemstore fyringsanlæg jf. Europarådets direktiv 2015/2193 og implementeret i dansk lovgivning gennem BEK 751 af 28/05/2018, blev der ligeledes leveret et SNCR-anlæg, for nødvendig overholdelse af NOx-grænseværdierne. SCNR-systemet er et ”stand alone” system, der består af en tank til reduktionsagenten/-mediet, standardiseret pumpemodul til blødgjort vand og reduktionsagenten, proces kabinet, injektor(er) og styring.

En del af kontrakten var desuden, at det nye kedelanlæg skulle leveres med komplet tilsatsfyring til Stege Fjernvarmes eksisterende træpillekedelanlæg og hvor det var muligt, skulle eksisterende komponenter genanvendes.

Specifikationer

Kunde: Stege Fjernvarme A.m.b.a.
Lokation: Stege, Danmark
Brændselstype: Halm
Kedelstørrelse: 8,0 kW
Anlægstype: Varmtvand
Energitype: Varme
Byggeår: 2020

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Halm forbrug

2.044 kg/t

18% fugt

Virkningsgrad

93,8 %

ved 100% last

”Samarbejdet med Linka var fantastisk både før, under og efter byggeriet. Under hele processen var der utrolig stor velvilje fra Linkas side. Vi oplevede undervejs flere problemstillinger, store som små. Alle disse blev løst professionelt, og med en rigtig god dialog mellem Linkas team og Stege Fjernvarme. Vi føler os rigtig godt rustet til fremtiden!”

Kris Kristoffersen, Driftsleder

Stege Fjernvarme A.m.b.a