Reference

Toftlund Fjernvarme

3,2 MW biomassekedelanlæg for fyring med pellets

Toftlund Fjernvarme udbød et samlet projekt om etablering af komplet træpillekedel, el-kedel og akkumuleringstank, og nærværende case omhandler træpillekedel-entreprisen, som Linka Energy bød på og vandt. I forbindelse med etableringen af den nye pelletskedel, demonteres og skrottes værkets eksisterende gaskedel.

Kravet til den nye træpillekedel fra Toftlund Fjernvarme var, at den skal forsyne den eksisterende absorptionsvarmepumpe med hedtvand på 150°C. Hvis absorptionsvarmepumpen helt eller delvist er ude af drift, skal op til 3.000 kW fra den nye træpillekedel kunne overføres fra hedtvandskredsen til fjernvarmekredsen ved en temperatur på 98°C +/-1°C via en ny varmeveksler dimensioneret ”for den værst tænkelige driftssituation”.

Anlægget

Kedelanlægget, en 3,0 MW Linka H multifuelkedel, er udlagt til fyring med træpiller, men der kan anvendes andre brændsler, som halmpiller, flis og solsikkekerner/-piller, idet kedlen er leveret med specialdesignet stoker med to parallelle stokersnegle. Den unikke løsning med H-kedlen med cylindrisk brændkammer sikrer, sammen med Linkas patenterede forbrændingsteknologi maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Der er også installeret en economizer, der er en røggaskøler, hvor der overføres energi fra den varme røggas til et køligere medie - i dette tilfælde vand - der så kan bruges til forvarmning eller opvarmning. På den måde øges anlægsvirkningsgraden, da der kommer mere energi ud af den samme mængde brændsel. Economizeren kobles ind på røggassystemet lige efter kedlen og inden røggascyklonen.

Når der ”kaldes” på varme fra kedlen, sættes indfyringsproceduren i funktion: Stokersneglen starter og henter brændselsmængden, afhængigt af varmebehovet, fra den nye stål-pelletsilo via silosneglen og frem til brændselsslusen, hvorfra den via stokeren indfødes til den bevægelige trapperist i kedlen.

I kedlens brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og medstrøms forbrændingssystemet er Linkas eget verdenspatenterede system. Røggassen fra kedlen går via en economizer, en multicyklon og et posefilter, der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen markant inden denne udledes gennem den eksisterende skorsten.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Toftlund Fjernvarme
Lokation: Østerdalen, Toftlund (Danmark)
Brændselstype: Pellets
Kedelstørrelse: 3,0 MW
Anlægstype: Hedtvand
Energitype: Fjernvarme
År: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Pellets forbrug

675 kg/timen

ved en fugtighedsprocent på 8%

Virkningsgrad

92,8 %

inkl. economizer