Kvalitetspolicy

Linka har i 40 år udviklet biomasseanlæg af særdeles høj kvalitet med fokus på innovative løsninger. Vi har implementeret et kvalitets- og miljøledelsessystem, som skal sikre den fortsatte udvikling af vores produkter og løsninger.

Linka Energy A/S skall vara en attraktiv och trovärdig samarbetpartner, som levererar produkter och tjänster som uppfyller, eller överträffar kundernas förväntningar. Våra aktiviteter skall främja hög kvalitet och samtidigt ta hänsyn till vår miljö och omgivning. Genom dialog med kunder, leverantörer och myndigheter ska vi löpande utvärdera och förbättra vårt kvalitet- och miljöledningssystem.

Kvalitetspolicy

I samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter ska vi säkra att våra produkter och tjänster framstår som kvalitetsprodukter och -tjänster, följer gällande lag- och myndighetskrav.

Vi ska kontinuerligt utveckla våra produkter och vara innovativa, genom kunddialog och genom erfarenhet vi skaffar oss på annat sätt.

Tillsammans med våra leverantörer ska vi löpande optimera kvalitén på inköpta komponenter och därigenom förbättra den samlade kvalitén på våra produkter och tjänster. Vi ska infria våra kunders behov och förväntningar på kvalitet och pris, för att säkerställa hög kundtillfredsställelse och långvariga relationer. Vi ska vara öppna och mottagliga för feedback från våra kunder, för att säkerställa en löpande förbättring av kvaliten.

Genom personlig och yrkesmässig utveckling av våra medarbetare, ska vi främja en kvalitetsmedveten och resultatorienterad företagskultur. Nya medarbetare ska introduceras grundligt i denna företagskultur. Förrutom verksamhetens strategier, så också i kvalitets- och miljöledningssystemet.

Planläggning och optimering av interna och externa resurser, samt optimering av våra processer, ska bidra till ökad kvalité på våra produkter och tjänster och samtidigt reducera omkostnader och tidsåtgång.

Certificering ISO 9001 och 14001

Linka Energys Kvalitets- och Miljöledningssystem är certificerat ifht ISO standarderna 9001 och 14001. Det är din garanti för att vi hela tiden optimerar våra arbetsprocesser för att förbättra kvaliteten på våra lösningar, samt minskar vår miljöpåverkan.