Corporate Social Responsibility

Som ett internationellt företag har vi ett stort ansvar för vår omgivning och hur vi påverkar naturen och miljön. På Linka är vi mycket stolta över att integrera miljö- och socialt ansvar i all vår verksamhet.

Miljöpolicy

Linka Energy anser att det är viktigt att främja användningen av förnybar energi och vi överväger noggrant att våra aktiviteter, produkter och tjänster påverkar miljön så lite som möjligt.

Vi prioriterar att vår produktion och installation av biomassanläggningar uppfyller gällande miljökrav från myndigheter och intressenter och därmed bidrar till en bättre global miljö. Vi strävar efter att uppnå detta genom att leverera produkter som använder så lite energi som möjligt och samtidigt levererar en maximal energiproduktion i förhållande till bränslekvalitet. Genom att utnyttja biobränslet optimalt reducerar vi mängden avfall.

Våra växter har utvecklats så att mängden damm minskas, precis som vi arbetar för att optimera utsläppssiffrorna och därmed skydda miljön så bra som möjligt. För detta ändamål fokuserar vi på utveckling och optimering av våra anläggningar till förmån för både miljön och kunderna. Vidare kommer vi att fokusera på att minska miljötrycket, inklusive energiförbrukning, vid våra egna anläggningar och aktiviteter. Här kommer vi särskilt att fokusera på hållbar resursförbrukning, där vi återvinner material så långt det är möjligt. Vi arbetar endast med godkända och kvalificerade partners för avfallshantering och bortskaffande. Vi arbetar ständigt för att förhindra förorening och, så långt det är möjligt, för att undvika buller och olägenhet för grannarna.

Cirkulär ekonomi

Vi kommer att främja en cirkulär ekonomi där biomassan odlas lokalt och används som energi, varefter askan från den återanvänds i odlingen av ny biomassa.

Biomassa är en av världens mest effektiva och hållbara energiresurser. Biomassa finns redan och är tillgänglig. Vi måste ständigt odla grödor och skogar för andra huvudändamål än att bränna den.

När vi bränner biomassan i vår anläggning och omvandlar den till energi kommer CO 2 att släppas ut i atmosfären. Alternativt om biomassan inte bränns, kommer den att släppa ut samma mängd CO2 i atmosfären under nedbrytningsfasen. Därför är det med tecken på hållbarhet fördelaktigt att använda biomassan i en Linka Energy-anläggning, eftersom den kommer att vara CO 2-neutral.

Hälsa och välbefinnande

På Linka Energy anser vi att anställda är en mycket viktig resurs som vi måste se upp för. Det är därför vi är mycket engagerade i våra anställdas hälsa och välbefinnande Vi ser hälsa och förebyggande som en strategisk insats i nivå med andra strategiska beslut. Vi vet att när vi arbetar strategiskt med området kommer resultaten att komma.

Vi har inrättat en arbetsmiljökommitté som består av anställda över hela organisationen som säkerställer att alla nivåer i företaget är representerade i utveckling och kontinuerlig förbättring.

Detta har bland annat lett till:

  • Fruktprogram - alltså kan alla anställda få frukt varje dag
  • Företag badminton för anställd

En personalförening har inrättats vars syfte är att ordna gemensamma aktiviteter för alla anställda och därmed stärka sammanhållningen. Alla anställda täcks av företagets sjukförsäkring. Det innebär att om behovet av behandling uppstår, hjälper vi den anställda säkert, säkert och snabbt genom hälsosystemet till rätt behandling, oavsett hälsoproblem.