Service / support

Här hittar du svar på en rad av de frågor som vanligtvis uppstår i samband med drift av en biomassaanläggning. Om det inte löser ditt behov, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

 • Förbränningen är inte optimal.
 • Syreprocenten kan vara för låg. Denna visas på kontrollpanelen och ska helst ligga på 8-9%.
 • Det kan vara för mycket bränsle i pannan. Kika genom skådeglaset och/eller öppna ev. för rensningsluckan.

Syreprocenten kan vara för låg. Denna visas på kontrollpanelen och ska helst ligga på 8-9%.

Halmpanna:

 • Stoppa anläggningen, och undersök om det finns snöre runt axlar och/eller lager på rivarens trumma.
 • Kontrollera kontrollpanelen om amperelasten på rivaren står för lågt.
 • Kontrollera om det är undertryck i förbränningskammaren. Framtill på pannan, där bränslet matas in med stoker sitter ett litet metallrör samt några slangar till undertrycksmätaren. Undersök rör och slangar för fri passage. Dessa kan eventuellt rensas med en sticka eller liknande.
 • Undersök dessutom cellslussens gummiflikar. Stoppa anläggningen och undersök om gummiflikarna behöver bytas på grund av slitage.
 • Undersøg ligeledes celleslusens gummilapper. Stoppa anläggningen och undersök om gummiflikarna behöver bytas på grund av slitage.
 • Vid rökbildning i pannan ska ångmotorn vara helt öppen när man startar pannan. Se på inställningsindikatorn om spjället är öppet. Kontrollera lägesindikatorn för att se om spjället är öppet.

Detta kan bero på bristande undertryck i förbränningskammaren (se mer under ”Det är rök i pannrummet”)

Undersök om membranen är slitna och/eller skadade.

Lyssna så att inte membranen runt sotventilerna inte är otäta.

När anläggningen står helt still, ska syremätaren visa 20,9% (atmosfärisk luft). Visar den allt mellan 0% och 20,9% vid stillastående, kan sonden vara igensotad. Ta ut sonden och rengör denna. Ta ut sonden och rengör den.

 • Det kan saknas vatten och/eller tryck i sprinkleranläggningen. Fyll på vatten i sprinklertanken Fyll sprinklertanken med vatten.
 • Danfoss pressostat RT110 ska nollställas/återställas.

Det är troligtvis främmande föremål i askan, t. ex. sten. Stoppa anläggningen. Om det finns automatisk reversering av askskruven, ska du använda denna. Om inte, kontakta din elektriker, och få denna att backa skruven genom att vända strömmen. Om inte, kontakta din elektriker, och få denna att backa skruven genom att vända strömmen.

Panelen är uppbyggd av dubbelklämmor och om du ser längst bak i panelen kommer två rader med klämmor att visas.

 • Om knivarna i rivaren är för slöa bör de bytas ut eller slipas
 • Stoppa anläggningen, och undersök om det finns snöre runt axlar och/eller lager på rivarens trumma.