Uman Greenhouse Complex

Reference

Uman Greenhouse Complex

Høj brændselsfleksibilitet og forsyningssikkerhed med store besparelser på varmepriserne

I 2022 leverede Linka Energy A/S et biomasseanlæg til Uman Greenhouse Complex. Med det nye anlæg kan den ukrainske grøntsagsproducent varme deres drivhuse op med billigt, CO2-neutralt biobrændstof – halm fra egne marker.

Uman Greenhouse Complex er en af Ukraines førende virksomheder indenfor dyrkning af grøntsager, blandt andet agurker, tomater og salat. Virksomheden ligger i Uman-området omkring 200 kilometer syd for hovedstaden Kiev. Grøntsagerne dyrkes i 14.000 m² drivhuse, hvor der er behov for en konstant temperatur.

Anlægget

Indfyringen af halmen ved Uman Greenhouse Complex sker via en Linka® TWIN halmopriver installeret med en 39 meter transportør. Halmkedelanlægget, en 5.000 kW Linka® H varmtvandskedel har indbygget trinrist, der sammen med Linkas patenterede forbrændingsteknologi sikrer maksimal udnyttelse af brændstoffet. Asken transporteres automatisk uden for anlægget til en nærliggende askegrav.

Halmsystemet er også forberedt til et posefilter, som renser røggassen og derved reducerer støvudledningen. Styringen af anlægget sker med et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS.

Specifikationer

Kunde: Uman Greenhouse Complex
Lokation: Uman, Cherkasy Region, Ukraine
Brændselstype: Halm
Størrelse: 5,000 kW
Anlægstype: Linka® TWIN
Byggeår: 2022

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Björnstorp & Svenstorps Godser

Reference

Björnstorp & Svenstorps Godser

Kombineret fyring giver masser af varme

De to svenske godser bruger kombineret fyring med både halm og flis, og leverer størstedelen af varmen til lokalområdet.

Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning driver de to godser, begge beliggende i det sydlige Sverige. Tilsammen råder godserne over seks gårde og mere end 140 udlejningsejendomme, samt 2.400 ha landbrug og 1.900 ha skov.

Indtil 2002 anvendte begge godser olie til opvarmning af deres bygninger.

Linka leverede i 2002 det første anlæg til Svenstorps Gods, et 1.500 kW halmanlæg. To år senere leverede vi endnu et halmanlæg, denne gang på 1.000 kW til Björnstorps Gods.

Til begge godser er der leveret anlæg, som producerer betydeligt mere varme end godserne har behov for. Dette skyldes at begge anlæg også leverer fjernvarme til lokalområdet. Anlægget på Björnstorp leverer varme til Genarp by, og er byens eneste fjernvarmekilde. Overskydende varme fra Svenstorps Gods leveres til Kraftringen, som forsyner byen Lund.

Anlægget

I sommeren 2010 udskiftede Linka den eksisterende kedel på Björnstorps Gods, med en ny 4.000 kW Linka H kedel. Den brugte kedel blev efterfølgende renoveret og videresolgt til et andet svensk gods. Til det nye anlæg er der installeret en dobbeltopriver med 60 meter halmbane. Hermed er der plads til 50 store halmballer, svarende til cirka 27 tons halm.

Året efter blev anlægget omdannet til kombineret fyring, og der blev installeret et skraberanlæg med fem skrabere. Dette betyder at godset kan fyre med både halm og flis, og hermed vælge brændsel afhængig af priser og leveringssikkerhed.

På Svenstorps Gods blev der i 2011 installeret et 4.000 kW halmanlæg. Varmen herfra bliver ligeledes brugt til tørring af korn. Ligesom på Björnstorps, er der installeret en dobbeltopriver med dobbeltbane, samt en automatisk snoraftrækker, som sikrer et yderst automatiseret anlæg.

I 2016 gik Svenstorps Gods også over til kombineret fyring, med både halm og flis.

Specifikationer

Kunde: Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltning
Lokation: Lund, Sverige
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 3.000 & 4.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2010

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Spannarps Säteri

Reference

Spannarps Säteri

Kombineret flis- og halmanlæg giver grøn varme

Den svenske hovedgård Spannarps bruger varmen fra deres Linka anlæg til at opvarme kyllingestaldene foruden hovedbygningen og deres ejendomme.

Spannarps Säteri er en svensk hovedgård beliggende i det sydsvenske, nord for Helsingborg. Her beskæftiger gården sig overvejende med produktion af slagtekyllinger samt land- og skovbrug.

Anlægget ved Spannarps er et brugt og renoveret anlæg, hvor både kedlen, opriveren og halmbanen tidligere har været i brug. Linka har installeret en ny trapperist i kedlen, nyt flisindfyringsanlæg og forsynet anlægget med en ny styring for kombineret fyring.

Muligheden for at renovere og geninstallere en brugt kedel tydeliggør den lange levetid på Linkas anlæg.

Det kombinerede halm- og flisanlæg sikrer høj brændselsfrihed og forsyningssikkerhed, i forhold til anvendelsen af én type brændsel.

Ydermere har Linka dimensioneret og installeret rørføring til opvarmning af godsets bygninger, samt i forbindelse med etablering af gulvvarme i stalden.

Anlægget

Varmtvandsanlægget består af en 1.000 kW biomassekedel med trapperist og indbygget styring med SMS-alarm funktion.

Ved brug af halm som brændsel anvendes en opriver med 50 meter halmbane, hvorfra halmen transporteres i et lukket rørsystem til kedlen. I det 35 m3 skraberanlæg er der installeret tre skrabere som fører flisen frem til en nedsunken tværsnegl. Herfra transporteres flisen videre til kedlen via snegle.

Til anlægget er der opstillet en oliekedel som backup, i tilfælde af nedbrud på biomassekedlen.

Specifikationer

Kunde: Spannarps Säteri
Lokation: Ängellholm, Sverige
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 1.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2012

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Frederiksdal Gods

Reference

Frederiksdal Gods

Opvarmning til Danmarks største vingård

Siden 2013 har et Linka halmanlæg sikret varme til det lollandske gods. Varmen bruges blandt andet til at opvarme produktionsbygninger, hvor deres kirsebærvin bliver til.

Siden 1305 har Frederiksdal Gods været en del af det vestlige Lolland. Frederiksdal er dog ikke bare et traditionelt gods, men tilmed Danmarks største vingård. Her produceres dansk kirsebærvin fra godsets plantage. Foruden vinproduktionen har godset også både landbrug og skovbrug.

Inden installationen af det nye Linka anlæg, brugte godset en manuel fyringskedel, hvor driftsbehovet var langt større.

Anlægget anvendes primært til opvarmning af godsets hovedbygning og øvrige ejendomme. Herudover bliver varmen også brugt til at opvarme produktionsbygningerne, hvor kirsebærvinen bliver til.

Frederiksdal Gods valgte et Linka anlæg baseret på Linkas gode renommé, vores tekniske løsning samt anbefalinger fra andre kunder.

Anlægget

Siden 2013 har godset fået varme fra et 400 kW halmanlæg. Kedlen fødes fra en Linka halmopriver med 15 meter halmbane, placeret i laden uden for fyrrummet. Herfra transporteres halmen i et lukket rørsystem frem til kedlen.

Anlægget styres og overvåges ved hjælp af den installerede PLC styring med alarmudgang til SMS eller internet.

Kedlen er udført med automatisk askeudtag, hvor asken transporteres til en askecontainer med hjul. Anlægget er desuden opbygget med en 500 kW oliekedel, der kan fungere som backup til halmkedlen.

Specifikationer

Kunde: Frederiksdal Gods
Lokation: Harpelund, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 400 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2013

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Svend

Vennerslund Gods

Reference

Vennerslund Gods

Nyt Linka anlæg reducerer forbrug af halm

Linka installerede i 2014 en biomassekedel på Vennerslund Gods, som har reduceret godsets forbrug af halm med 1/3, samtidig med at varmeforbruget er steget med cirka 33 %.

Vennerslund Gods er beliggende på det nordlige Falster, hvor godset driver landbrug og jagtvæsen, samt udlejer ejendomme.

Inden opførelsen af det nye anlæg havde Vennerslund en gammel 2 MW helballekedel. Denne krævede manuel indfyring, hvor halmballen placeres direkte i forbrændingskammeret.

Varmen fra anlægget anvendes til at opvarme selve godset samt tilhørerende ejendomme. Godset har et
årligt varmeforbrug på omkring 4 MWh. Idet den nye kedel er langt mere effektiv end den forhenværende har det kun været nødvendigt at montere en 800 kW kedel, på trods af et større varmeforbrug.

Linka blev valgt som leverandør af den nye kedel på baggrund af anbefalinger fra kollegaer i området. Linka hjalp Vennerslund med at ansøge om tilskud til det nye anlæg, hvilket betyder at godset har fået dækket en del af deres udgifter til det nye anlæg. Godsets driftspersonale er blevet instrueret i hvordan de selv kan service deres anlæg løbende, og hermed optimere driften.

Anlægget

Et 800 kW halmanlæg fra Linka har siden 2014 forsynet Vennerslund med miljøvenlig varme. Til anlægget er installeret en halmopriver med 30 meter bane, som kan opbevare omkring 15 baller.

Ved maximal produktion bruger godset lidt over to baller i døgnet, hvilket betyder at banen kun kræver opfyldning én gang i ugen. Hermed er driftsbehovet begrænset.

PLC styringen på anlægget bidrager ligeledes til det minimale driftsbehov, da denne overvåget anlæggets ydeevne og udsender alarm ved forstyrrelser.

Aske fra kedlen transporteres automatisk ud af denne og til den eksterne askecontainer, som er placeret uden for kedelrummet.

Som en del af projektet har Linka også lavet rørføring, hvilket indebærer dimensionering og installation af fjernvarmerør til godsets ejendomme.

Specifikationer

Kunde: Vennerslund Gods
Lokation: Nørre Alslev, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 800 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2014

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Halmbesparelse

33%

Efter udskiftning til Linka kedlen har Vennerslund reduceret deres brændselsforbrug med 1/3.


Holmegaard Gods

Reference

Holmegaard Gods

Nyt Linka halmanlæg til godset

På Holmegaard bruges varmen fra deres Linka halmanlæg primært til opvarmning af deres bygninger, men en del af varmen anvendes også til korntørring. Anlægget erstattede et 21 år gammelt Linka anlæg.

Holmegaard Gods er beliggende i det sydsjællandske, uden for Næstved. Her beskæftiger de sig primært med landbrug og skovbrug samt jagt og boligudlejning. Godset råder over cirka 1.860 ha, som indeholder både landbrug, skov, mose og eng.

Inden installationen af deres nye anlæg anvendte godset en gammel Linka kedel fra 1993, som opererede efter cigarfyringsprincippet. Varmen fra anlægget bliver primært brugt på opvarmning af godsets hovedbygning, Skovridersalen samt omkring 10 udlejningsejendomme.

Herudover anvendes cirka 25 % af det årlige totalforbrug til korntørring. I sommersæsonen anvendes størstedelen af den producerede varme til dette formål.

Anlægget

Et 950 kW halmanlæg blev opført på Holmegaard i efteråret 2014. Til anlægget er installeret en Linka halmopriver, i forlængelse af kundens eksisterende halmbane. Halmen transporteres herfra med en halmsnegl, frem til celleslusen over stokersneglen.

På kedlen er monteret otte skudventiler, der skyder luft gennem kedlens røgrøg og hermed renser disse. Dette betyder at kedlens røgrør kun renses manuelt få gange om året.

Det automatiske askeudtag transporterer asken ud af kedlen, over i en askecontainer placeret ved siden af kedlen.

Specifikationer

Kunde: Holmegaard Gods
Lokation: Holmegaard, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 950 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2014

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Slättäng Gods

Reference

Slättäng Gods

CO2-neutral varme fra både halm og flis

I det sydlige Sverige har Linka installeret et kombineret flis- og halmanlæg på Slättäng Gods, som forsyner godsets ejendomme med varme fra vedvarende energi. Anlægget erstatter omkring 150 m3 olie om året, med vedvarende energi fra egen produktion.

Slättäng Gods er beliggende i det sydlige Sverige, nord for Malmö. Godset råder over 800 ha, og arbejder primært med landbrug, energiproduktion samt udlejning af ejendomme.

Anlægget skulle installeres som erstatning for deres eksisterende halmanlæg, der blev ødelagt under en brand.

Anlægget ved Slättäng er et kombineret halm- og flisanlæg, hvor kedlen får tilført brændsel fra enten den opstillede halmopriver eller skraberanlægget. Hermed opnås en høj leveringssikkerhed samt mulighed for at skifte brændsel afhængig af omkostninger og behov.

Linka fik foruden maskinenterprise også til opgave at dimensionere og installere fjernvarmerør til godsets bygninger.

Anlægget

I sommeren 2015 leverede Linka et 950 kW halmanlæg, der forsyner 4.000 m2 boliger og kontorlokaler med varme, og foruden anvendes til korntørring.

De påmonterede skudventiler skyder luft gennem kedlens røgrør, og renser hermed disse. Derfor skal røgrørene kun manuelt rengøres 1-2 gange om året.

Anlægget er installeret med en TWIN opriver samt 21 meter halmbane. Den oprevne halm transporteres i en lukket halmtransportør fra opriveren og videre til celleslusen. Stokersneglen transporterer herefter halmen videre til kedlens trapperist.

Ydermere består anlægget af et skraberanlæg, hvor syv vandretliggende skrabere fremfører flisen til en nedsunken tværsnegl. Herfra transporteres flisen videre til kedlen via snegle.

En 3 m3 askecontainer er placeret uden for bygningen, hvortil asken automatisk transporteres. Den installerede PLC styring sikrer en konstant overvågning af anlæggets ydeevne.

Specifikationer

Kunde: Slättäng Gods
Lokation: Eslöv, Sverige
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 950 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2015

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Svend

Halmfyr

Glen Avon Growers

Reference

Glen Avon Growers

Fleksibelt system – til både halm og flis

I løbet af 2016 leverede vores engelske forhandler, Manco Energy, to Linka biomasseanlæg til Glen Avon Growers i det østlige England. Med to nye anlæg kan den engelske grøntsags producent opvarme sine drivhuse med billig, CO2 neutral biobrændsel.

Glen Avon Growers er en større producent af tomater og agurker, med base i det østlige England nær byen Hull. Planterne dyrkes i 42.000 m2 drivhuse, hvor der er behov for en konstant temperatur.

Grundet være den engelske tilskudsordning RHI (Renewable Heat Incentive) valgte Glen Avon at skifte fra gas til brugen af biobrændsel.

Manco Energy har leveret to biomasseanlæg til Glen Avon, et halmanlæg samt et flisanlæg. Varmen fra anlæggene bliver brugt til at opvarme deres drivhuse på to forskellige lokationer. Tidligere anvendte grøntsags producenten gas til opvarmning, men ved at skifte til biobrændsel er det muligt at reducere omkostningerne, idet biobrændsel er betydeligt billigere.

Anlægget

Halmanlægget ved Glen Avon er opbygget med en Linka halmopriver, installeret med 12 meter halmbane. Særligt for anlægget er tilføjelsen af et gummibånd og forhøjede sider på banen, hvilket betyder at banen kan fyldes med flis (eller andet granuleret brændsel), som supplement til halm.

Anlæggets 995 kW Linka H kedel har indbygget trapperist, der sammen med den verdenspatenterede forbrændingsteknologi sikrer optimal udnyttelse af brændslet. Asken transporteres automatisk udenfor anlægget til et separat askerum. Størrelsen af rummet betyder at der kan opbevares en stor mængde aske, og beholdningen skal kun tømmes 1-3 gange om året.

Halmanlægget er også udstyret med et posefilter, som renser røggasserne og formindsker mængden af støv fra anlægget.

Anlæg nummer to blev leveret til Glen Avon i efteråret 2016. Dette er ligeledes et fuldt automatisk anlæg med en 995 kW Linka H kedel til flis. Anlægget har indbygget PLC styring, som sikrer konstant overvågning af dets ydeevne. Ved nedbrud sendes alarm både via internet og SMS.

Flisen transporteres fra et 40 m2 flislager, gennem et skraberanlæg med 4 skrabere, via snegle til kedlen. Denne har, ligesom forrige kedel, indbygget trapperist og Linkas forbrændingsteknologi, samt automatisk askeudtag til den eksterne askecontainer.

Specifikationer

Kunde: Glen Avon Growers
Lokation: Cottingham, England
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 2 x 995 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Orupgaard Gods

Reference

Orupgaard Gods

Driftssikker halmanlæg - altid adgang til varme

I efteråret 2016 leverede Linka et biomasseanlæg til Orupgaard Gods på Falster. Halmanlægget, og den tilhørende buffertank, sikrer konstant adgang til CO2 neutral varme.

Godset, der er beliggende på det centrale Falster, beskæftiger sig primært med land- og skovbrug samt hestetransport. Godset har omkring 1.200 ha jord og en række bygninger tilknyttet sig. Disse bygninger anvendes blandt andet til udlejning.

Orupgaard anvender anlægget til at opvarme deres kyllingestalde, godsets hovedbygning samt dets udlejningshuse. Yderlige anvendes varmen også til godsets tørreri.

Anlægget

Anlægget består af en 800 kW Linka H kedel samt den velkendte Linka halmopriver med 21 meter bane. En halmsnegl transporterer halmen til kedlen, hvilket betyder at anlægget kan håndtere halm af vekslende kvalitet.

I forenden af kedlen er der monteret en bevægelig trapperist, hvor tilførsel af opvarmet forbrændingsluft, efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, sikrer total udbrænding af halmen.

Den tilknyttede PLC styring sikrer at anlægget kører optimalt, og at der udsendes alarm ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Med automatisk askeudtag, transporteres asken fra anlægget ud i den 2,5 m3 store askecontainer, placeret uden for bygningen.

Der er til anlægget installeret en buffertank, som sikrer at der altid er hurtig adgang til varmt vand.

Specifikationer

Kunde: Orupgaard Gods
Lokation: Nykøbing Falster, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 800 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

"Vi har valgt anlægget fra Linka fordi vi så, at det var rigtig strømlinet. Det var en enorm effektivisering i forhold til det anlæg vi havde. Og vi er blevet endnu mere begejstret for det, fordi der kom nogle rigtig rigtig dygtige folk ud fra Linka og monterede anlægget. Den service og opfølgning der efterfølgende har været fra Linka har været super god."

Thomas Højgaard, Godsejer
Orupgaard Gods


Manor Farm

Reference

Manor Farm

Halmanlæg gør landbrug selvforsynende

Linka og Manco Energy har leveret et halmanlæg til det engelske landbrug, som i fremtiden skal bruge varmen til ny bebyggelse. Gården har siden reduceret sin udledning af CO2.

Manor Farm er et stort landbrug i Cambridge, nord for London. I over 40 år er der drevet landbrug på gården, som i dag råder over omkring 1200 ha jord med blandede afgrøder.

Foruden landbrug driver gården også bryllupslokaler til udlejning, samt en række boliger, bl.a. til studerende.

Siden installationen af det nye anlæg har Manor Farm været 100 % selvforsynende af varme, og har ydermere reduceret deres udledning af CO2. Halmen stammer fra egne marker, og asken spredes tilbage udover disse marker.

I fremtiden skal varmen fra anlægget bruges til opvarmning af seks boliger, bryllupslokaler, kontorer, indkvartering samt gårdbygninger. Ydermere skal en del af varmen bruges til korntørring. På nuværende tidspunkt bruges den i værksteder og produktionsfaciliteter.

Anlægget

Anlægget blev sat i drift i december 2016, med en 995 kW Linka H kedel, beregnet for fyring med halm. I kedlen er der installeret en bevægelig trapperist, der sammen med Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik sikrer total afbrænding af halmen.

Halmen fødes fra den opstillede Linka opriver med 18 meter bane, hvorfra den transporteres til kedlen via en halmsnegl. Asken transporteres automatisk ud af kedlen og videre til en 5 m3 askecontainer.

Det yderst automatiserede anlæg kontrolleres af en PLC styring som overvåger driften, og udsender alarm til computer eller på SMS. Via internetadgang er det tilmed muligt at modtage fjernsupport fra Linka.

Specifikationer

Kunde: Manor Farm
Lokation: Cambridge, England
Brændselstype: Halm
Størrelse: 995 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus