Ølgod Bioenergi ApS

Reference

Ølgod Bioenergi Aps

Biomasseanlæg investerer i 1,5 MW gaskedel og economizere og fortrænger CO2-udledningen

Ølgod Bioenergi er et privatejet biogasanlæg, der producerer store mængder biogas fra blandt andet dybstrøelse, majs, græsensilage, halm og gylle. Med fokus på den grønne teknologi, der omdanner biogassen/metanen til gas af naturgaskvalitet, levere Ølgod Bioenergi blandt andet til fjernvarmenettet og til Marius Pedersen, der kører for Esbjerg kommune (skraldebiler).

Linka Energy har mange års erfaring og knowhow med at levere procesvarme og ved at opgradere Ølgod Bioenergis urene gas til ren gas, har samarbejdet mellem Ølgod Bioenergi og Linka etableret det der kaldes et cirkulært kredsløb.

Med installationen af gaskedlen (2019) og den efterfølgende etablering af en economizer (2022), er det samlede anlæg med til at fortrænge CO2-udledningen fra Ølgod Bioenergi.

Anlægget

Kedelanlægget er etableret i en ny bygning ved siden af Ølgod Bioenergi lagere for dybstrøelse, majs, græsensilage, halm (her kaldet biomassen) og fermenteringstanke.

Gaskedlen er en LINKA Global ”3” og vertikal version, udlagt for fyring med gas, der leveret med en Weishaupt naturgasbrænder, type WM-G 30/1-A fuldt modulerende med flammeovervågning, styresystem og gasrampe. Kedlen er desuden tilsluttet udblæsningssystem, røg- og rørinstallationer samt separat 10 meter høj skorsten.

En stand-alone economizer blev ligeledes monteret, da der ved temperaturforholdene det varme vand kunne hentes yderligere 149 kW (effekt), idet economizeren virker som en slags røggaskøler, der overfører energi fra den varme røggas til et køligere medie – i dette tilfælde vand – der så kan bruges til forvarmning eller opvarmning. Ved Ølgod Bioenergi var det muligt – med montagen af economizeren – at reducere røggastemperaturen.

Yderligere en economizer blev installeret i 2022 mellem kedlens rørtræk og den eksisterende economizer, da det var muligt at hente yderligere 70-80 kW ud af denne vi by-pass på den eksisterende economizer. I den forbindelse blev styringen for følere, m.m. ombygget.

Kedelanlægget er etableret i en ny bygning ved siden af Ølgod Bioenergi lagere for dybstrøelse, majs, græsensilage, halm (her kaldet biomassen) og fermenteringstanke.

Styringen af det komplette anlæg sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og dermed sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførsel og drift, så der altid kommer maksimal effekt ud af anlægget.

PLC-systemet sender alarmer ud – i tilfælde af afvigelser fra de forudindstillede set punkter – via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Ølgod Bioenergi
Lokation: Ølgod, Danmark
Brændselstype: Gaskedel samt economizere
Størrelse:1,5 MW Hedtvandskedel
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varme
Byggeår: 2019/2022

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

"Ølgod Bioenergi APS har haft stor glæde af sparring og samarbejde med Linka Energy. Der har gennem hele forløbet været tæt kontakt mellem Linka Energy og Ølgod Bioenergi APS, så det har været muligt at lave små ændringer gennem hele processen, dels for at opnå den mest optimale drift af anlægget, men også for at undgå unødvendige nedbrud. Da vi havde brug for at finde lidt ekstra varme, var Linka Energy hurtig klar på en god løsning."

Jan Troelsen, Driftsleder
Ølgod Bioenergi


Salling Efterskole

Reference

Salling Efterskole

Salling Efterskole, der er kendt for sit engagement i uddannelse og fællesskabets værdier, er med investeringen i det nye halmkedelanlæg, et levende eksempel på ansvarlig og bæredygtig miljøstyring fra skoleledelsen.

Installationen af Linka Energys nye halmkedelanlæg, som erstatning fra den traditionelle energikilde på skolen naturgas opvarmer nu skolens bygninger og leverer varmt vand til både elever og personale.

Anlægget

Det komplet nye biomasseanlæg, en type 400 kW LINKA H 400 med en varmtvandskedel med bevægelig trapperist, der er leveret med Linkas patenterede forbrændingsteknologi, sikrer maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Halmkedelanlægget er etableret i 2023.

Halmen afleveres på en 18 meter lang halmbane og transporteres hen til Linkas Halmopriver, type 070, hvor rivetromlen trækker halmen i opadgående retning, hvorefter vores halmsuger transportere halmen til vores cellesluse, halmen indfødes til stokersneglen og herfra ind i kedlen.

Multicyklon og posefilter sørger for rensning af røggassen inden denne udledes gennem den nye 12 meter høje stålskorsten. Askesystemet sørger for via asketvær- og skråsnegle at aflevere dette i en askecontainer på ca. 2,4m³.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Salling Efterskole
Lokation: Roslev, Danmark
Brændselstype: Halmkedel
Kedelstørrelse: 400 kW
Anlægstype: Varmtvandskedel
Energitype: Fjernvarme på skolen
Byggeår: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Bioenergie Marienthal

Reference

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG

Bæredygtig energiproduktion med Linkas® Halmhåndteringssystem

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG drifter biogasanlægget i Goosefeld, der er beliggende i Schleswig-Holstein. Overordnet for dette område er, at den primære produktion af elektricitet kommer fra vedvarende energikilder: Cirka ti procent af strømmen stammer fra biogasanlæg baseret på store mængder af sukkerroer og majs, hvilket svarer til, at ca. en tredjedel af Tysklands majsafgrøde ender i biogasanlæg i stedet for på bordet.

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG ønskede at ændre på dette og i stedet fremover fokusere på at generere energi fra halm og gødning i deres biogasanlæg, således at varme, elektricitet og biomethan fra biogas bliver vigtige komponenter i bæredygtig energiproduktion.

I 2020 leverede Linka Energy A/S en komplet halmhåndteringslinje til Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG., hvor et varme- og mekanisk halmbehandlingsanlæg fuldstændigt nedbryder halmen. Den behandlede halm anvendes derefter i det andet trin i biogasanlægget og omdannes til biogas.

Anlægget

Anlægget består af et Linka® halmhåndteringssystem, der håndterer halmballer i midi-big og Heston ballestørrelser, dvs. op til 2400x900x1200mm.

Halmballerne placeres på halmlinjen med en automatisk kran i 2 identiske lagerområdelinjer og ½ linje foran halmhåndteringslinjen i den kolde halmopbevaringshal.

Når der sendes et signal til systemet, registrerer kranen automatisk halmballen på halmlageret, bevæger sig hen til halmlinjen og henter en halmballe, hvorefter den sættes ned på denne. Halmlinjen håndterer 2 halmballer ad gangen, og inden de kommer til Linka® guillotine porten, vil den automatiske Linka® snoreaftager, sørge for at snorene fjernes automatisk.

Efter snorene er fjernet transporteres halmballen til Linka® guillotinen, der deler ballerne i ca. 25 cm lange stykker, inden de leveres på et transportbånd, der tager dem udenfor bygningen og afleverer halmen i en halm- og gyllemixer.

Halmhåndteringssystemet er designet til at håndtere op til 4 baller pr. time.

Kontrol- og overvågningssystemet er baseret på PLC-styring, der sikrer en kontrolleret og logisk fødning af halmballer baseret på den aftalte tid/signalinput.

Linka®’ leverance har desuden bestået af en fuldautomatisk ”walking floor” løsning, der leverer brændsel til biogasanlæggets kedelanlæg.

Specifikationer

Kunde: Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG
Lokation: Goosefeld, Tyskland
Brændselstype: Halm
Størrelse: 4 baller i timen
Anlægstype: Linka® Halmhåndteringssystem
Byggeår:2020

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Lars

BIOCIRC GROUP

Reference

BIOCIRC GROUP GRØNHØJ

950 kW flis- og gaskedelanlæg i containeranlæg for kombineret fyring med flis og gas

BIOCIRC GROUPs biogasanlæg, der producerer store mængder biogas ud fra blandt andet dybstrøelse, majs, græsensilage, halm og gylle (ca. 140.000 tons om året), ønskede at omdanne biogassen/metanen til naturgas.

Linka Energy blev derfor BIOCIRC GROUPs valg af samarbejdspartner på dette projekt, da vi har knowhow og erfaring med håndtering af biogas, der via et absorber-strippersystem med amin renser og opgraderer den urene gas til ren gas, inden dette sendes videre ud på naturgasnettet.

BIOCIRC GROUP og Linka indgik derfor i 2017 en aftale om etablering af et komplet Linka Energy 950 kW biomasse- og gaskedelanlæg for fyring med flis og biogas, etableret i en container. Anlægget er designet med udgangspunkt i den flis og biogas, der er økonomisk mest fordelagtig at fyre med på ulige tidspunkter af året, uafhængigt af de svingende prisniveauer.

Kombinationen af 2 typer brændsler, er dermed med til at sikre BIOCIRC GROUP en stabil, billig og CO2-neutral varmeforsyning.

Anlægget

Det komplet, nye anlæg, en 950 kW Linka H 2000 fliskedel- og varmtvandskedel og en Global H3 gaskedel, er sammen med Linkas patenterede forbrændingsteknologi med til at sikre maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Kedelanlægget er etableret i en container, der er opbygget hos Linka, hvor også hovedkomponenterne er installeret, hvorefter den blev fragtet til BIOCIRC GROUP.

Flisen aflæsses og opbevares i en flisgrav, hvorfra Linkas skrabeanlæg fremfører brændslet til en forsænket tværsnegl, der viderefører dette i en skråtstillet snegl til en tværsnegl og derfra direkte til celleslusen og via stokersneglen ind i kedlen. Skrabeanlægget sættes automatisk i gang med et signal fra styringen, når kedlens indfyringsprocedure er sat i gang.

Hedtvandskedlen er en LINKA H 2000 kanalrøgrørskedel i 3-træks udførelse med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, der er dimensioneret til fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen, mens konvektionsvarmen udnyttes i røgrørssektionerne.

I kedlens brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og medstrøms forbrændingssystemet er Linkas eget verdenspatenterede system.

På kedlen er der monteret 8 stk. tryktanke med påmonterede skudventiler til luft.

Skudventilerne skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse for aske, hvilket betyder at kedlens røgrør sjældent skal renses.

Til anlægget er der desuden leveret en kompressor.

Den rensede røggas er lig med en markant reduceret støvudledning, inden denne udledes gennem den 15 meter høje stålskorsten.

Asken transporteres via det automatiske askeudtag til en 5 m³ askecontainer, hvis størrelse svarer til ca. 14 dages drift ved kontinuerlig fuld last 24/7.

Gaskedlen er en LINKA Global H3, ”LUX” i forlænget og vertikal version, udlagt for fyring med gas, der leveret med en Weishaupt brænder, type WM G20/3-A. Til gaskedlen er der desuden leveret, vandbehandlingssystem med kemikaliedosering, ekspansionssystem og trykholdesystem. Kedlen er tilsluttet udblæsningssystem, røg- og rørinstallationer samt skorsten.

Gaskedlen bruges primært som backup for hedtvandskedlen og er forberedt til, at den kan afbrænde olie i stedet for gas.

Styringen af det komplette anlæg sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og dermed sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførsel og drift, så der altid kommer maksimal effekt ud af anlægget.

PLC-systemet sender alarmer ud – i tilfælde af afvigelser fra de forudindstillede set punkter – via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: BIOCIRC GROUP GRØNHØJ
Lokation: Karup, Danmark
Brændselstype: Flis og gas
Størrelse: 950 kW
Anlægstype: Flis- og gaskedelanlæg
Energitype: Varme
Byggeår: 2017

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Lars

Flisforbrug ved 8.000 driftstimer

5.000 kg/år

max. 35% vandindhold

Virkningsgrad op til

89,4 %

Dagligt driftsbehov

< 1 time

Det fuldautomatiske kedelanlæg kræver kun meget lidt manuel drift


Vinkel Bioenergi

Reference

Vinkel Bioenergi

Biomassefyret multifuel anlæg med 2x5000 kW hedtvandskedler

BioCirc blev grundlagt i 2021 og har specialiseret sig i at etablere og producere grøn energi i alle dens former med fokus på at omdanne organiske materialer til biogas, der kan anvendes som energi og gødning. Denne cirkulære tilgang sikrer et stort bidrag til processen om en bæredygtig og energieffektiv fremtid, idet deres anlæg fungerer som ”one-stop-shop” for kommuner, der ønsker at fremskynde deres grønne omstilling.

Vinkel Bioenergi er etableret i nærheden af Højslev, øst for Skive, og er bygget til at håndtere 400.000 tons biomasse om året og dermed kunne levere biogas til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark.

I 2022-2023 leverede Linka Energy A/S 2 x 5,0 MW multifuel biomasseanlæg til Vinkel Bioenergi, der ønskede en opgradering af biogassen ved udskiftningen af deres eksisterende naturgasfyrede kedler. Anlægget er designet, så der er mulighed for en potentiel udvidelse med en 3. kedel.

Med indsættelse af Linkas multifuel kedelanlæg fortrænges der dermed anvendelse af fossile brændsler i processen, så hele processen er fornybar. Halmen til kedlerne kommer fra de samme landbrug, der leverer råstoffet til biogasprocessen og som aftager den aske, der er det eneste restprodukt fra forbrændingen – asken fordeles ud på markerne, så næringsstofferne igen indgår i det cirkulære optag i jorden. BioCirc har samtidig mulighed for at skifte til flis som brændsel på begge linjer, hvis man ønsker at anvende halmen i biogasprocessen – så der er fuld fleksibilitet i brændselsvalget.

Anlægget

Kedelanlægget består af 2 stk. 5.000 kW Linka® H hedtvandskedler, der håndterer enten flis eller halm. Det var vigtigt for BioCirc, at anlægget er redundant – hvilket betyder at begge linjer kan driftes uafhængigt af hinanden. Dermed opnås en stor sikkerhed i varmeforsyningen til processen, uagtet om en af linjerne er udtaget til service e.l.

Fliskedelanlægget er leveret med walking floor (skrabeanlæg), stokersnegle, bevægelig trapperist, economizer, samt Linkas patenterede forbrændingsteknologi og med anvendelse af recirkulation af røggasserne sikrer maksimal udnyttelse af flisen.

Halmkedelanlægget er leveret med halmbane, Linkas største TWIN 123 opriver og fuldautomatiske snoreaftagersystem. Der er forberedt til senere indsættelse af halmkran, så anlægget kan køre 100% fuldautomatisk. Der er desuden monteret multicykloner og posefilter, der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen gennem den 20 meter høje stålskorsten. Asken transporteres til sidst til 2 stk. 20m³ askecontainere. Styringen af anlægget sker med et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS.

Specifikationer

Kunde: Vinkel Bioenergi
Lokation: Højslev, Danmark
Brændselstype: Flis & halm
Størrelse: 2 x 5,000 kW
Anlægstype: Linka®
Energitype: Hedtvandskedel
Byggeår: 2022

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

MADSEN BIOENERGI I/S

Reference

MADSEN BIOENERGI I/S

950 kW biomasseanlæg for kombineret fyring med halm og flis, samt economiser og gaskedel backup

Madsen Bioenergis biogasanlæg producerer store mængder biogas fra blandt andet dybstrøelse, majs, græsensilage, halm og gylle (ca. 170.000 tons om året) leveret af landbrug inden for en radius af 10 km.

Med deres fokus på den grønne teknologi var det et ønske at omdanne biogassen/metanen til gas af naturgaskvalitet.

At alle biogasanlæg er grønne teknologier, er der ingen tvivl om, og derfor valgte Madsen Bioenergi at samarbejde med Linka Energy om det nye halm- og fliskedelanlæg med naturgaskedlen som backup.

Linka Energy har mange års erfaring og knowhow med at levere procesvarme og i denne case har vi arbejdet tæt sammen med en samarbejdspartner, der er specialist i håndtering af biogas: via et absorber-strippersystem med amin renser opgraderes den urene gas til ren gas, inden dette sendes videre ud på naturgasnettet.

Opgraderingen af biomasseanlægget og den efterfølgende etablering af en economizer, er med til, sammen med gaskedlen, at fortrænge CO2-udledningen, hvorved Madsen Bioenergi ikke tilfører ny CO2 til atmosfæren, men sammen med Linka har etableret det der kaldes et cirkulært kredsløb.

Anlægget

Det komplet nye biomasseanlæg, en type 950 kW LINKA H 1000 med en hedtvandskedel og en gaskedel type Global 1, der er leveret med Linkas patenterede forbrændingsteknologi, sikrer maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Udgangspunktet var primært fyring med halm, men senere blev der tilkøbt et flis-magasin, så det blev muligt også at indfyre med flis. Herefter fik biomasseanlægget status som et multikedelanlæg, der er designet til kombineret fyring med halm- og flis.

Kedelanlægget er etableret i en bygning ved siden af Madsens Bioenergi halmlager og fermenteringstanke.

Når det er halm, der anvendes, læsses halmen på halmbanen og transporteres hen til Linkas Halmopriver, type GIGA100, hvor de 2 rivetromler trækker halmen i opadgående retning, hvorefter halmsneglen via celleslusen sørger for, at halmen indfødes til stokersneglen og herfra ind i kedlen.

Når det er flis, der anvendes, læsses flisen ned i flis-magasinet, hvorfra denne med sin hydrauliske udmader, skrabere og doseringssnegle sørger for at biomassen føres direkte til celleslusen og derfra via stokersneglen ind i kedlens brændkammer.

I kedlen brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og med Linkas eget verdenspatenterede medstrøms forbrændingssystem sørger for, at der tilføres opvarmet forbrændingsluft så røggasserne recirkuleres, og der dermed sikres maksimal udnyttelse af halmen.

Skudventilerne på kedlen skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse for aske, hvilket betyder at kedlens røgrør sjældent skal renses manuelt.

Der er desuden monteret røggascyklon, der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen markant inden denne udledes gennem den 20 meter høje stålskorsten. Asken transporteres til sidst til 1 x 2,5m³ askecontainere.

Der er installeret automatisk askeudtag, hvor askesneglene transporterer asken fra kedlen videre til en askecontainer.

Gaskedlen er en LINKA Global-H ”1” og vertikal version, udlagt for fyring med gas, der leveret med en Dunphy biogasbrænder, type TG 35 ZM RT fuldt modulerende med flammeovervågning, styresystem og gasrampe.

Kedlen er desuden tilsluttet udblæsningssystem, røg- og rørinstallationer samt separat, væghængt skorsten.

Gaskedlen bruges primært som backup for halm- og fliskedlen, primært i forbindelse med driftstop ved service eller lignende.

Styringen af det komplette anlæg sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og dermed sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførsel og drift, så der altid kommer maksimal effekt ud af anlægget.

PLC-systemet sender alarmer ud - i tilfælde af afvigelser fra de forudindstillede set punkter - via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Economizer

I 2020 fik Madsen Bioenergi desuden installeret en economizer med speciallegering af stål i begge rørtræk, da det grundet temperaturforholdene i røggassen fra biomasseanlægget var muligt at hente yderligere 100 kW ud af dette.

Kort beskrevet, virker en economizer som en slags røggaskøler, hvor man overfører energi fra den varme røggas til et køligere medie - i dette tilfælde vand - der så kan bruges til forvarmning eller opvarmning. På den måde kan man øge anlægsvirkningsgraden, da man får mere energi ud af den samme mængde brændsel.

Et eksempel og en forudsætning herfor er, at røggastemperaturen kan reduceres med ca. 120ºC fra 245ºC til 125ºC, hvilket svarer til en beregnet besparelse på ca. 30 kg halm pr. produceret MW.

Produceres der f.eks. 8.000 MWh/år, vil det betyde en årlig besparelse på 237 ton halm.

Economizeren kobles ind på røggassystemet lige efter kedlen og inden røggascyklonen.

Specifikationer

Kunde: MADSEN BIOENERGI I/S
Lokation: Spøttrup (Skive), Danmark
Brændselstype: Halm, flis og biogas (backup) samt economizer
Størrelse: 950 kW
Anlægstype: Linka
Energitype: Hedtvands- og gaskedel
Byggeår: 2014 / 2020

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Halm forbrug

2.100 ton/år

ved 8.000 driftstimer

Virkningsgrad op til

88 %

Dagligt driftsbehov

< 1 time

Det fuldautomatiske kedelanlæg kræver kun meget lidt manuel drift


AARHUS PROTEIN A/S

Reference

AARHUS PROTEIN A/S

Komplet 5 MW dampkedel for fyring med biobrændsel

Aarhus Protein blev stiftet i 2013 og producerer plantebaserede proteiner, der anvendes af internationale fødevareproducenter i produktionen af f.eks. kødalternativer, kosttilskud, bageriprodukter med højt proteinindhold samt til foderblandinger til blandt andet kvæg, svin, fjerkræ og fisk.

Deres overordnede vision er at gøre klimavenlige og bæredygtige plantebaserede proteiner tilgængelig for alle, samtidigt med at de ønsker at tage hensyn til miljø og bæredygtighed og på den måde bidrage til den cirkulære økonomiske dagsorden.

Aarhus Protein har tidligere fået leveret damp fra deres nabovirksomhed til spraytørring af planteprotein slurry, men da dette på sigt ikke var en forventelig leverance, valgte de at opføre deres eget dampproducerende anlæg, der skal tilsluttes fabrikken eksisterende dampforsyning.

Brændslet er primært træpellets, men kan alternativt også være hestebønne- og solsikke skaller samt rene oliven kerner.

Det nye dampkedelanlæg er placeret i den eksisterende lagerhal på hjørnet af Jægergårdsgade/Celebesvej ved havnen i Aarhus, hvor Aarhus Protein selv var ansvarlige for de bygningsmæssige tilpasninger inden etableringen af det nye anlæg.

Overordnet set, er Aarhus Proteins ønske om at etablere dampkedelanlægget med til at sikre et bidrag til processen om en bæredygtig og energieffektiv fremtid indenfor den grønne omstilling.

Anlægget

Kedelanlægget består af en 5.000 kW Linka® H Steam dampkedel, specielt beregnet til fyring med tørre biobrændsler, som f.eks. pellets, halmpellets og andre agroaffaldsprodukter.

Pelletskedelanlægget er leveret med stålsilo, hvorfra brændslet transporteres fra via 2 silosnegle frem til mellembeholderen i kedelrummet. Herfra videreføres brændslet ril en skråtstillet snegl direkte til celleslusen over stokersneglen ind til kedlen og når der ”kaldes” på damp, sættes kedlens indfyringsprocedure i funktion. Stokersneglen går i gang og starter sneglene fra siloen og kedlen tilføres en passende brændselsmængde afhængigt af dampbehovet.

Den bevægelig trapperist, der bevæges med hydrauliske cylindre, er opdelt i 3 forbrændingszoner, og der tilføres, via et af Linka® verdenspatenteret system, forbrændingsluft i medstrømsprincip, så der opnås bedre resultater på effektivitet og emissioner.

Trapperisten slutter i bagenden af kedlen, hvor bundasken afleveres, ligesom askesnegle under risten, sørger for at fjerne gennemfald under ristens 3 forbrændingszoner, og som afleverer det i samme askenedfald, som bundasken. Aske fra economizer, Multicyklon og posefilter er ligeledes koblet på det fælles askesystem, og transporteres herfra videre med askesnegle frem til askecontainer.

Røggassystemet efter kedlen består af en 2-træks economizer, der køler røggassen ned inden den sendes videre til Multicyklonen. I Multicyklonen udfældes de resterende større askepartikler og falder til bunden, hvorfra de videreledes til posefilteret. Posefiltret renser gennem poser røggassen for de sidste og finere aske-/støvpartikler. Poser renses med trykluft via skudventiler, som får partiklerne til at falde til bunden af posefiltret. Her der monteret en mekanisk skraberarm, som fører partiklerne til det fælles askesystem. Røggassen er nu renset inden denne ved hjælp af røggasventilatoren, sendes videre til den eksisterende skorsten og ledes ud herfra.

Styringen af anlægget sker med et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, samtidigt med at denne sikrer en kontrolleret regulering af tilførslen af brændsel og drift på kedlen, så der altid kommer maksimal effekt ud af denne.

Specifikationer

Kunde: AARHUS PROTEIN A/S
Lokation:Aarhus, Danmark
Brændselstype:Træpellets og agroaffald
Størrelse: 5,000 kW
Anlægstype: Linka H. steam
Energitype: Dampkedel
Byggeår: 2022

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Træpille forbrug

8.700 kg/år

ved 8.000 driftstimer

Virkningsgrad op til

90 %


Fugleåsen Næringspark

Reference

Fugleåsen Næringspark

Mobil varmecentral giver CO2 neutral varme

Linka Energy installerede i 2012 et mobilt anlæg ved Fugleåsen Næringspark, som forsyner det store område med CO2 neutral varme.

Fugleåsen er en stor industripark beliggende syd for Oslo. Her ligger bl.a. et stort transport- og logistikcenter, samt flere industrivirksomheder.

Der er på nuværende tidspunktet bygget på omkring 75.500 m2, og på sigt forventes op mod 200.000 m2 bebyggelse.

Anlægscontaineren er bygget ved Linka i Danmark, hvorefter den er fragtet til Fugleåsen for endelig idriftsættelse. Dette sikrer at anlægget er hurtigt i drift, efter ankomst til byggepladsen.

Containerløsningen giver mulighed for stor fleksibilitet, idet anlægget kan flyttes eller udvides hvis nødvendigt.

I 2018 udvides anlægget med yderligere 1.500 kW, ved at installere en brugt containerløsning fra Lahaugmoen Næringspark. Tilsammen skal de to containere dække områdets årlige varmebehov på cirka 8 GWh.

Anlægget

Mobilanlægget består af en 2.000 kW Linka H kedel, designet til fyring med træpiller. I kedlen er der installeret en bevægelig trapperist, som modvirker slaggedannelser.

Til anlægget er der installeret en 90 m3 træpillesilo i glasfiber, hvorfra træpillerne transporteres til kedlen via en silosnegl.

Asken transporteres automatisk fra kedlen til en 3 m3 askecontainer, placeret udenfor anlægscontaineren.

Yderligere er der installeret en 2.000 kW oliekedel, der fungerer som backup, eksempelvis under service eller i tilfælde af nedbrud.

Specifikationer

Kunde: Fugleåsen Næringspark
Lokation: Langhus, Norge
Brændselstype: Træpiller
Størrelse: 2.000 kW
Anlægstype: Mobilanlæg
Byggeår: 2012

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt. Svend

Nordnorske Forsvarsbygg

Reference

Nordnorske Forsvarsbygg

Mobilanlæg varmer de norske soldater

I løbet af 2013 leverede Linka tre mobilanlæg til det norske forsvar, som er placeret på tre af deres baser i det nordlige Norge.

Linka fik til opgave at levere tre mobilanlæg til det nordnorske Forsvarsbygg, der er ansvarlige for at vedligeholde og indkøbe ejendomme til det norske forsvar.

Anlæggene blev leveret til tre forskellige baser i det nordlige Norge i svært fremkommelige områder. Hermed er mobilanlæg ideelle, da de er opbygget i containere, som leveres og opstilles af en kran på et forberedt betonfundament.

Høybuktmoen Leir

Mobilanlægget fra Linka sikrer varme til basen, der er beliggende i det nordligste Norge på grænsen til Rusland. Basen huser blandt andet grænsekompagniet, som har til opgave at overvåge den norsk-russiske grænse.

Varmen kommer primært fra en 3.000 kW biomassekedel, med en 4.500 kW oliekedel som backup, begge placeret i den ene af to containere. I den anden container findes et flislager med skraberanlæg, inklusiv seks skrabere, hvorfra flisen transporteres til kedelcontainere. Brændselscontaineren er bygget nedsunken, hvilket sikrer hurtig og nem opfyldning af flis.

Bodin & Trondenes Leir

De komplette, nøglefærdige varmeværk i Bodin og Trondenes Leir, består begge af to containere.

Kedelanlægget, med en 2.500 kW varmtvandskedel samt en olie backup, er placeret i én af de to containere. Kedlen er beregnet for flis, som er en billig form for biobrændsel i Norge.

Brændselscontaineren består af et skrabersystem som fremfører flisen fra lageret til en tværsnegl, som transporterer flisen videre til kedlen via snegle. Begge brændselscontainere er, ligesom den i Höybuktmoen, bygget nedsunket.

Specifikationer

Kunde: Nordnorske Forsvarsbygg
Lokation: Norge
Brændselstype: Flis
Størrelse: 3.000 & 2.500 kW
Anlægstype: Mobilanlæg
Byggeår: 2013

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Tine Meieriet Elnesvågen

Reference

Tine Meieriet Elnesvågen

Skift til biomasse reducerer CO2-udledning og sikrer høj effektivitet

Anlægget

Linka Energy installerede i slutningen af 2015 det 3.000 kW store dampanlæg i Elnesvågen. Anlægget består af Linka H kedlen, der i denne dampversion opererer med et maksimalt driftstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 176°C.

Til anlægget er bygget et 400 m3 flislager med skraberanlæg, inklusiv otte skrabere, hvorfra flisen transporteres til kedelanlægget. Flislageret er bygget nedsunket med et elektrisk tag, således opfyldning af flis er nemt og hurtigt. Det årlige forbrug af flis forventes at være omkring 20.000 m3, som kommer fra lokale skovområder.

Siden januar 2016 har mejeriet udelukkende brugt fliskedlen, men der er fra det tidligere anlæg fortsat opstillet en gaskedel og en elkedel som backup. Da varmen bruges i produktionen er det essentielt for mejeriet at være sikret i tilfælde af nedbrud på anlægget. Elkedlen fungerer derfor som opvarmet backup, hvilket betyder at denne vil kunne tages i drift øjeblikkeligt, hvis nødvendigt.

Specifikationer

Kunde: Tine Meieriet Elnesvågen
Lokation: Elnesvågen, Norge
Brændselstype: Flis
Størrelse: 3.000 kW
Anlægstype: Dampanlæg
Energitype: Procesvarme
Byggeår: 2015

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

CO2-reduktion

4.180

tons

Årlig reduktion i udslip af CO2, sammenlignet med brugen af olie som brændsel.

Dampproduktion

4,5 t/h

Dampproduktion i timen, som anvendes i produktionen af mejeriprodukter.

"For TINE Meieriet Elnesvågen har dette været en ubetinget succes. Vi kan skilte med at vi bidrager til en betydelig reduktion af CO2 udslip, samtidig med at vi har reduceret vores omkostninger."

Svein Arne Bjørgum
Mejerichef