Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

Reference

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

Nyt halmvarmeværk erstatter brugen af naturgas

Linka er leverandør af et nyt halmanlæg til varmeværket i Ørnhøj-Grønbjerg. Dette erstatter brugen af naturgas med CO2 neutral biomasse.

Varmeværket i Ørnhøj-Grønbjerg har i sommeren 2017 fået bygget et nyt halmvarmeværk. Omkring 500 aftagere får i dag leveret varme fra det midtjyske varmeværk.

Biomasseanlægget skal supplere det eksisterende solcelleanlæg, som især i vinterhalvåret ikke kan producere nok varme til at dække områdets behov. Det forventes at biomasse vil udgøre cirka 70 % af varmeproduktionen, mens solvarme skal dække 20 %. De resterende 10 % dækkes fortsat af naturgas.

Anlægget

Linka har leveret og idriftsat det komplette kedelan-læg, med en 1.500 kW Linka H kedel, designet til fyring med halm. Kedlen er lavet i 5-træks version, hvilket betyder at der er tilføjet to ekstra træk, som sikrer en højere virkningsgrad og dermed en besparelse på brændsel.

I halmlageret er der installeret en Linka dobbeltopriver med 30 meter dobbeltbane. Her er der plads til 30 halmballer, og banen kræver derfor kun genopfyldning hver anden dag.

Der er installeret et askenedfald i kedlen, hvorfra en tværsnegl transporterer asken fra kedlen til en askelade. Her kan en stor mængde aske opbevares i længere perioder, sammenlignet med en askecontainer. Ved at installere et posefilter, der renser røggasserne, mindskes støv fra anlægget, hvilket sikrer lavere emissionsværdier

Specifikationer

Kunde: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk
Lokation: Ørnhøj, Danmark
Brændselstype: Halm
Kedelstørrelse: 1.500 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2017

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Varmeproduktion

11.000

MWh om året


Ølgod Tekniske Værker

Reference

Ølgod Tekniske Værker

Opgradering til multifuel biomasseanlæg giver større kapacitet

Ølgod Fjernvarme leverer varme til over 98% af byens husstande og virksomheder. Varmen produceres næsten udelukkende på CO₂ neutrale brændsler.

Varmeværket er lokaliseret inde i byen, tæt på beboelsesområder. Hermed stilles høje krav til udledning og begrænsning af lydgener. For at imødekomme disse lovkrav, grundet værkets placering, er der monteret en lyddæmper på den 25 meter høje skorsten.

I 2013 leverede Linka en træpillekedel, som backup til det primære kedelanlæg.

Træpillekedlen erstattede en gammel oliekedel, og anvendes under særligt kolde perioder. Skiftet fra olie til træpiller har reduceret varmeomkostningerne, idet olie er langt dyrere. Træpiller udgør cirka 3% af varmeproduktionen og træpillekedlen er i drift omkring 300 timer hvert år.

I 2018 valgte en nærtliggende fabrik at tage deres ældre kedel ud af drift, og i stedet blive koblet til fjernvarmeforsyningen. Hermed øges varmebehovet og backup kedlen tages derfor i fuld brug. For at reducere fremtidige omkostninger valgte Ølgod Fjernvarme at ombygge kedelanlægget til flis.

I 2018 fik Linka til opgave at bygge en ny flisgrav til Ølgod Fjernvarmes backup kedelanlæg og med det nye indfyringssystem, imødekommer det komplette anlæg efterspørgslen efter varme.

Den eksisterende løsning

Linka var totalleverandør på træpilleanlægget i Ølgod og udover at levere kedelanlægget, var vi ansvarlige for at levere både kedel- og askebygning.

Anlægget består af en 2.000 kW Linka H kedel, designet til at opnå total afbrænding og effektiv udnyttelse af brændslet. 16 tryktanke skyder luft ind i røgrørene for at rense disse. Hermed skal driftspersonalet kun rengøre dem manuelt få gange om året.

Træpillerne opbevares i en 85 m³ silo, hvorfra de transporteres til kedlen ved hjælp af snegle. Ved at installere et posefilter renses røggassen yderligere, for at reducere støv. Derfor er støv udledning fra anlægget yderst begrænset.

I kedlen er der installeret et askesystem, der automatisk transporterer aske fra kedlen til en 8 m³ askecontainer, placeret i egen bygning.

Den nye løsning

Linka bygger en flisgrav ved siden af det eksisterende kedelrum, som skal opbevare flisen. Et vippetag sikrer nem adgang til opfyldning, idet lastbilen kan aflæsse flisen direkte i graven. Skrabere i bunden af graven flytter flisen frem til en nedsunken tværsnegl, hvorfra skråsnegle fører det videre til kedlen. Fotoceller sikrer at tværsneglen altid er fyldt.

Pillesiloerne bevares for at muliggøre kombineret fyring med både flis og træpille, idet kedelanlægget allerede er forberedt for flis, kræves kun begrænset arbejde herpå.

Styrings- og kontrolsystemet skal ombygges til kombineret fyring, hvilket betyder at Ølgod fremover nemt kan skifte mellem flis og træpiller ved hjælp af kontrolpanelet.

Specifikationer

Kunde: Ølgod Tekniske Værker
Lokation: Ølgod, Danmark
Brændselstype: Flis og træpiller
Størrelse: 2.000kW
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varmtvandskedel
Byggeår: 2018/2013

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Reference

Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Bæredygtig opgradering til komplet varmeværk med 4,5 MW halmanlæg og 5,0 MW oliekedel backup

Den eksisterende varmeproduktion – først en kulkedel, som blev ombygget til træpiller og efterfølgende udskiftet med en Linka H-kedel til træpiller – på Parkvej, bygget i 1966, stod med udfordringen om teknisk slitage, teknologisk og energimæssig forældelse og havde gennem mere end 50 år forsynet Mørke forbrugere med varme.

Derfor blev 2017 en milepæl for Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og dets forbrugere, da det nye, topmoderne halmvarmeværk på Fabriksvej blev opført.

Investeringen i en grønnere fremtid med det nye varmeværk, giver mulighed for at dække varmeproduktionen fuldstændigt ved hjælp af halm – en vedvarende og lokal energikilde – hvor der er taget højde for nødvendige perioder af service, hvor den nye oliekedel, som backup, sikrer en stabil og pålidelig varmeforsyning selv under vedligeholdelsesperioder.

Projektet blev udbudt på funktionskrav og i en totalentreprise omfattende både bygninger og det tekniske anlæg, hvilket det blev Linka Energy A/S, der vandt.

Halmkedelanlægget

Kedelanlægget er en 4,5 MW Linka GVB med economizer, der med Linkas patenterede forbrændingsteknologi, der sikrer maksimal udnyttelse af halmen.

Anlægget er leveret med nedbygget beton brovægt (3×24 meter), der registrerer vægt på halmen, inden dette køres ind på halmlageret. Her opstilles halmballerne således, at den travers halmkranen effektivt kan sortere rækkerne efter halmens kvalitet, inden de afleveres til LINKA Sikkerhedskasse. Fra sikkerhedskassen føres halmen gennem en hydraulisk branddør i brandvæggen indtil klipperrummet. Halmklipperen i klipperummet løfter halmballen op i lodretstående position, hvorefter der klippes en ca. 50 cm skive af ballen. Skiven skubbes langsomt ind i kedlen. Hastigheden hvormed halmen skubbes ind på kedlens forbrændingsrist, er bestem af iltstyringen.

Selve halmkedlen er specialdesignet for biomasse, hvilket gør den mere effektiv og med højere virkningsgrad samt den er udformet med et brandkammer, hvor der i første røgtræk kan placeres studse i forskellige niveauer til DeNOx injektorer.

Forbrændingsristen er en indbygget del under kedelkonstruktionen og udført på vandkølede bæringer med 3 zoner, hvorunder ristegennemfald og aske fjernes automatisk med langsgående askesnegle.

Herefter føres dette frem til et vandkølet askenedfald, som med en ”knuser” ødelægger eventuelle sten og slaggedannelser, således det kan håndteres videre i askesystemet frem til de 2 nye askecontainere.

Røggassen renses i en LINKA Multicyklon og et Teldust posefilter, der reducerer støvudledningen inden denne sendes videre ud gennem den 30 meter høje stålskorsten. Der er monteret en lyddæmper mellem røggasventilator og skorsten for at fremtidssikre værket i forhold til støjgener.

Akkumuleringstanken der en på 1400 m³, trykløs og med et nitrogenanlæg, der leverer kvælstof med renhed bedre end 99,5% som kan opretholde et overtryk på min. 50 mmVS i tanktoppen ved en afladning på 4,5 MW.

Oliekedelanlægget

Oliekedelanlægget er backup for halmkedlen, og er en 5,0 MW oliekedel, type Danstoker Global 9 LUX.

Oliebrænderen, en Low NOx-gasoliebrænder, type Weishaupt RGL70/2-A, er tilpasset og monteret på varmtvandskedlen, er dimensioneret ud fra at den skal kunne håndtere og opretholde en effektiv forbrændingsproces. Til oliekedlen er der leveret en dobbeltvægget, horisontal 30³m olietank, der blandt andet er forsynet med lækageovervågning.

Ved fuld kedelbelastning opfyldes kravene for NOx og CO på grund af kedlens forbrændingseffektivitet.

Styring af det komplette anlæg

Styringen af det komplette anlæg sker via et komplet PLC-styresystem, der overvåger hele det samlede anlæg og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Lokation: Mørke, Danmark
Brændselstype: Halm og olie (backup)
Størrelse: 4,5 MW og 5,0 MW
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varmtvands- og oliekedel
Byggeår: 2017/2018

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Virkningsgrad, halmkedel

92,3%

Virkningsgrad, oliekedel

90,8%


Nimtofte Varmeværk

Reference

Nimtofte Varmeværk

Bæredygtigt varmeværk med 5 MW halmanlæg og 5 MW oliekedel backup

Nimtofte Varmeværk, der er ejet af Brdr. Thorsen I/S og forsyner varme til 405 husstande.

Varmeværket blev opført i løbet af 2007 og blev taget i brug om efteråret samme år. Det er designet til at brænde biobrændsel, primært bestående af halm. Derfor er det et 100% bæredygtigt varmeværk.

Nimtofte Varmeværk leverer varme til et ledningsnet som ejes af NOFF (Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning) og nettet dækker i dag Nimtofte by, Lübker Golf Resort og Ramten by.

Driften af fjernvarmeværket håndteres dagligt af Steffen Thorsen, og Brdr. Thorsen står for leveringen af halm samt arbejdskraft til vedligeholdelse af værket.

Halmkedelanlægget

Kedelanlægget er en 5 MW Linka GVB med economizer, der med Linkas patenterede forbrændingsteknologi sikrer maksimal udnyttelse af halmen.

Anlægget er leveret med en 2-skinnet halmkran for transport af halmballerne inden de afleveres til en LINKA Sikkerhedskasse. Fra sikkerhedskassen føres halmen indtil klipperrummet.

Når halmballen er fuldt gennemskåret, vil et hydraulisk halmfremføringssystem føre halmskiven til kedellågen og der køre op på et indstillet tryk således at halmen altid er fast. Når trykket er korrekt, vil kedellågen åbne og indfyringscylindren vil starte igen. Hastigheden hvormed halmen skubbes ind på kedlens forbrændingsrist, er bestemt af iltstyringen.

Kedlen vil være udformet med et firkantet brandkammer, hvor der placeres dyser i 3 forskellige niveauer i siderne. Ligeledes er der i front af kedel placeret dyser. I bagenden af kedlen er der placeret en tværliggende vandkølet rør med dyser til modstrøms forbrænding.

Kedlen er udlagt, så røggastemperaturen ved fuldlast holdes på 120°C. For at undgå for lav røggastemperatur ved faldende belastning, udføres kedlen med spjæld til by-pass af røggas uden om 3. og 4. røgtræk.

Røggassen renses i en firkantet LINKA Multicyklon med kegleformet bund, hvor røgen bliver suget til toppen af cyklonen og herfra videreføres til posefilteret. Askeudtaget fra kedlen består af en snegle, der placeres i udsparing under gulv i kedelrum tværs under kedlen og føres herfra videre til det store askerum.

Den rensede røggas sendes videre ud gennem den 30 meter høje stålskorsten.

Akkumuleringstanken på 1000 m³ og nitrogenanlægget, der leverer kvælstof med renhed på 99,5%, kan tilsammen under alle driftsforhold, opretholde et nitrogentryk på min. 50 mmVS i tanktoppen.

Oliekedelanlægget

Oliekedelanlægget er backup for halmkedlen, og er en 5 MW oliekedel, type Danstoker Global 9 ”Standard”.

Oliebrænderen, en gasoliebrænder type Weishaupt RGL70/1-B, er tilpasset og monteret på varmtvandskedlen, er dimensioneret ud fra at den skal kunne håndtere og opretholde en effektiv forbrændingsproces. Til oliekedlen er der leveret en dobbeltvægget, horisontal 30³m olietank, der blandt andet er forsynet med lækageovervågning.

Styring af det komplette anlæg

Styringen af det komplette anlæg sker via et komplet PLC-styresystem, der overvåger hele det samlede anlæg, hvilket giver et hurtigt overblik over anlæggets drift samt ved den daglige inspektion af anlægget. Desuden vil operatør panelet være til god hjælp ved service / eventuelle reparations arbejder.

Specifikationer

Kunde: Brdr. Thorsen I/S / Nimtofte Varmeværk
Lokation: Ryomgaard, Danmark
Brændselstype: Halm og olie (backup)
Størrelse: 5 MW og 5 MW
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varmtvands- og oliekedel
Byggeår: 2007

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Reference

Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Biomassefyret multifuel anlæg med 2000 kW varmtvandskedel

Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. blev etableret 1989 og fik kort efter etableret det første halmkedelanlæg – på dette tidspunkt et bedre alternativ til naturgassen, som området i forvejen var udlagt til. I 1990 blev det nye halmværk indviet.

I 2014 etablerede varmeværket nu et 3500 m² solvarmeanlæg, som supplement til det eksisterende halmkedelanlæg, samtidigt med at det oprindelige varmeværk blev moderniseret.

Efter mange overvejelser, ansøgte Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. i starten af 2018 Randers Kommune om en lånegaranti med henblik på etablering af nyt halm- og flisanlæg som erstatning for det eksisterende halmanlæg, der var ved at være udtjent.

Det kombinerede halm- og fliskedelanlæg giver værket mere frihed til at skifte mellem brændslet, halm og flis, hvilket giver fuld fleksibilitet i brændselsvalget – og ikke mindst en CO2-neutral energi og en billigere varmeregning til forbrugerne på sigt.

Linka Energy A/S’ nye 2000 kW multifuel biomasseanlæg blev i slutningen af 2018 overdraget til Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Anlægget

Kedelanlægget består af en 2000 kW Linka® H 2000 varmtvandskedel, der kan håndtere enten halm eller flis, så kedellinjen med to fødesystemer kan driftes uafhængigt af hinanden. Dermed opnås en stor sikkerhed i varmeforsyningen til processen, uagtet om en af fødelinjerne er udtaget til service eller lignende.

Halmhåndteringsanlægget er leveret med en Linka TWIN halmbane og en Linka TWIN-opriver med rivetromler, der styres efter kedlens varmeforbrug, så, hvis halmproduktionen er for lille, øges hastigheden på tromlerne. Den oprevne halm transporteres til halmsneglen, videre frem til celleslusen og stokersneglen (inklusive brandslukning), hvorefter halmen transporteres frem til den bevægelige trapperist, som er placeret forrest i kedlen.

Flisskrabeanlægget er leveret med 3 skråsnegle og 6 tværsnegle.

Varmtvandskedlen, type Linka® H 2000, er dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de to efterfølgende røgrørssektioner. Trapperisten er konstrueret så slaggedannelser undgås. Via Linkas verdenspatenteret system, luft fra indfyringsenden i et medstrømsprincip, suges røggassen op i kedlen og brændes mere effektivt af, hvorved der opnås bedre resultater på effektiviteten og på emissionstallene.

For automatisk røggasrensning. Er der på kedlens front monteret et antal tryktanke hvis skudventiler skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse for aske. Dette betyder minimalt tidsforbrug på manuel rensning af kedlens røgrør.

Der er desuden monteret en multicyklon, der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen gennem skorstenen. Asken transporteres til sidst til en 20m³ askecontainer.

 

Styringen af anlægget sker med et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS.

Specifikationer

Kunde: Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.
Lokation: Gjerlev, Danmark
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 2000 kW
Anlægstype: Linka®
Energitype:Varmtvandskedel
Byggeår: 2018

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Aneby AMAQ

Reference

Aneby AMAQ

Mobil varme sikrer stor besparelse - for både kunder og varmeværk

I sommeren 2014 installerede Linka et stort mobilt varmeværk for den svenske kommune Aneby, som allerede har medført betydelige besparelser på varmepriserne.

Aneby Kommune er beliggende i Sydsverige, 45 km fra Jönköping. Her leverer Aneby AMAQ (Miljø & Vatten AB) varme til cirka 250 husstande og et større industriområde. Inden installationen af det nye varmeværk, var Aneby Sveriges dyreste kommune, at købe varme i. På bare to år var kommunen i 2016 avanceret 85 pladser på denne liste. Tidligere blev varmen leveret fra et anlæg ejet af et privat selskab. Grundet daværende aftale med leverandøren oplevede AMAQ økonomisk tab, som medvirkede til de høje fjernvarmepriser.

Efter et besøg hos Mullsjö Fjernvarme, hvor Linka tidligere har installeret anlæg, og med et ønske om at blive selvforsynende, valgte Aneby AMAQ at investere i et nyt mobilvarmeværk.

Linka blev valgt som leverandør, da vi tidligere har leveret lignende anlæg, og kunne tilbyde et yderst driftssikkert, fleksibelt anlæg til en fordelagtig pris. Aftalen mellem Aneby AMAQ og Linka faldt på plads i februar 2014. Idet Anebys daværende forsyningsaftale udløb, skulle halvdelen af anlægget stå driftsklar i juni, bare seks måneder senere. En udfordring Linka kunne imødekomme.

Det nye anlæg skulle erstatte en 6,3 MW kedel fra de tidlige 1980’ere, yderligere en 2,2 MW kedel samt en olie backup. Den vigtigste faktor for Aneby, i sammensætningen af anlægget, har været fleksibilitet. Netop dette krav opfyldes fuldstændig i det endelige anlæg.

Ved at installere fire 3.000 kW kedler, i stedet for en stor 12.000 kW, kan forsyningen i langt højere grad tilpasses områdets skiftende varmebehov. Opstillingen af flere, mindre kedler medfører at effekten kan reguleres helt ned til 300 kW, og op til 12.000 kW når alle kedler kører med fuld last.

Mens en enkelt kedel kan forsyne Aneby-området i årets varmeste måneder, kræver det begge fliskedler og den ene træpillekedel at holde beboerne varme om vinteren. Hermed fungerer den fjerde kedel som backup, i tilfælde af en ekstraordinær kold vinter.

Anlægget

Linka har været totalleverandør på mobilanlægget, som består af fire anlægscontainere, to med træpillekedler og to med fliskedler, samt en servicecontainer med et lille kontor, pumpe og trykholderanlæg.

Fliskedlerne fødes fra en stor fliscontainer, hvor flisen transporteres fra et skraberanlæg via en mellembeholder, som fordeler flisen til kedlerne efter behov. Træpillerne opbevares i to store pillesiloer, som føder de øvrige to kedler. Styringen på det fuldautomatiske anlæg sikrer konstant den optimale fødning af brændsel, for at opnå højest effektivitet.

Asken snegles automatisk uden for hovedcontainerne, ned i de opstillede askecontainere. Hermed er driftstilsynet af anlægget minimalt.

Kombinationen af flis og træpiller som brændsel, sikrer en høj brændselsfleksibilitet. Aneby kan derfor skifte brændsel, afhængig af eksempelvis priser og udbud, og dermed opnå så lave omkostninger som muligt, samt højere forsyningssikkerhed.

Specifikationer

Kunde: Aneby AMAQ
Lokation: Aneby, Sverige
Brændselstype: Flis og træpiller
Størrelse: 12.000 kW (4 x 3.000 kW)
Anlægstype: Mobilanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2014

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Virkningsgrad op til

91,9%

Ifølge effektivitetstests af anlæggets to fliskedler, foretaget af DGE Mark och Miljö AB i marts 2015.

Fjernvarmebesparelse

8%

Fjernvarmebesparelsen for en gennemsnitlig forbrugt, en villa med et årligt forbrug på 20 MWh, er 1.100 kr. om året, hvilket svarer til ca. 8 %.

"Samarbejdet med Linka har gennem hele projektet fungeret rigtig fint, med sparring frem og tilbage. Min oplevelse er at vi har haft, og har, en god forståelse for hinanden."

Björn Stendal, VD
Aneby Miljö & Vatten AB


Tønder Fjernvarmeselskab

Reference

Tønder Fjernvarmeselskab

Ny 3,75 MW fliskedel kobles sammen med eksisterende naturgas fyrede kedler og varmepumper

Det nye anlæg fra Linka Energy vil i fremtiden dække ca. en tredjedel af varmebehovet i Tønder.

Prisen på biomasse er særdeles konkurrencedygtig i forhold til prisen på naturgas og med et flisfyret værk i denne størrelse sikres bæredygtigheden. Derfor er det nye flisanlæg med til at sikre forbrugerne såvel robuste energipriser som et fremtidssikret anlæg.

Foruden økonomiske besparelser for varmeværket og forbrugerne, vil det nye flisanlæg medføre en årlig reduktion af CO2 udledning på ca. 4.100 tons.

Anlægget

Anlægget består af en 3,75 MW Linka biomassekedel med røggaskondensering som er udviklet og optimeret i tæt samarbejde med Linka Energys leverandører.

Partikler (mg/m3):  < 0,9 (Grænseværdi: 30)
CO (mg/m3):  224 (Grænseværdi: 750)
NOx (NO+NO2) (mg/m3):  205 (Grænseværdi: 300)
O2 (vol. - %):  4,2
Vanddampindhold (vol. - %):  8,7
Volumenstrøm (m3 (n,t)/h):  4.750
Røggastemperatur (°C):  44,9

Indfyringen af flisen sker via hydrauliske stempler – en teknologi som er udviklet sammen med specialister i Linkas svenske datterselskab Jernforsen Energy, der i kombination med Linka Energys verdenspatenterede forbrændingsteknologi således sikrer Tønder Fjernvarme et fremtidssikret bæredygtigt biomassefyret anlæg med høj virkningsgrad.

Det fuldautomatiske, topmoderne varmeværk er dimensioneret til at sikre en stabil drift med fokus på brugervenlighed og godt arbejdsmiljø for driftspersonalet. Mandskabsbehovet er minimalt og anlægget kan tilmed overvåges via fjernadgang, hvilket betyder, at forbrugerne altid er sikret adgang til varme.

Specifikationer

Kunde: Tønder Fjernvarmeselskab
Lokation: Tønder, Danmark
Brændselstype: Flis
Størrelse: 3,75 MW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2021

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

"Som fjernvarmeværk har vi et stort ansvar for miljøet, og derfor har vi fokuseret på et højeffektivt og bæredygtigt varmeanlæg, der drives af biobrændsel”

Johnny Pedersen, Adm. direktør
Tønder Fjernvarme


Stege Fjernvarme

Reference

Stege Fjernvarme A.m.b.a.

I 2020 valgte Stege Fjernvarme at udskifte deres ældre halmkedel med en ny Linka kedel. Udover en ny kedel omfattede projektet også en opgradering af halmkranen.

Stege Fjernvarme leverer varme til ca. 1.300 forbrugere i Stege og omegn. Efter installationen af den nye kedel forventer varmeværket at udvide deres forsyningsområde.

Efter installationen af den nye Linka kedel, er det muligt for driftspersonalet at tænde og slukke anlægget hjemmefra via PC, idet Stege Fjernvarme komplette anlæg inkl. solfangeranlægget, er koblet op på fjernstyring, hvilket også gør det muligt at få teknisk support med kort varsel.

Anlægget

Kedelanlægget er en 8,0 MW Linka GVB varmtvandskedel, der sikrer maksimal udnyttelse af halmen, og som er udlagt så røggastemperaturen ved fuldlast holdes på 115-120°C.

Hele fyringsprocessen starter på halmlageret, hvor halmkranen afleverer en balle i sikkerhedskassen, videre til et Linka 11,6 meter langt vippebord (inkl. halmbord og indløb) til videre herfra til en Linka klippemaskine, der skærer en skive af ballen. Herefter føres halmskiven ind i forbrændingskammeret ved hjælp af et hydraulisk indfyringsstempel. Indfyringsprocessen foregår modulerende, det vil sige at variabel stempelhastighed/indfyringshastighed styres efter last og iltprocent.

Kedlen er opbygget med brændkammer efterfulgt af vendekammer, hvorefter røggassen føres gennem en 3-træks economizer-del, med lodrette røgrør og skudventiler i top, til rensning af røgrørene. Der monteres ligeledes skudventiler i vendekammeret i bunden af economizeren, til rensning af vendekammeret.

Røggassen fra kedlen går via en multicyklon, type LIN-KA, og det nye posefilter, type Green Line 466-55-960, herfra ledes den rensede røggas videre til den nye røggasventilator inden den udledes gennem den eksisterende skorsten. Asken transporteres til sidst til det eksisterende vådaskelager.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC. Den nye styring og de nye el-installationer integreres i det eksisterende anlæg.

Da emissionskravene er blevet strammet for nye mellemstore fyringsanlæg jf. Europarådets direktiv 2015/2193 og implementeret i dansk lovgivning gennem BEK 751 af 28/05/2018, blev der ligeledes leveret et SNCR-anlæg, for nødvendig overholdelse af NOx-grænseværdierne. SCNR-systemet er et ”stand alone” system, der består af en tank til reduktionsagenten/-mediet, standardiseret pumpemodul til blødgjort vand og reduktionsagenten, proces kabinet, injektor(er) og styring.

En del af kontrakten var desuden, at det nye kedelanlæg skulle leveres med komplet tilsatsfyring til Stege Fjernvarmes eksisterende træpillekedelanlæg og hvor det var muligt, skulle eksisterende komponenter genanvendes.

Specifikationer

Kunde: Stege Fjernvarme A.m.b.a.
Lokation: Stege, Danmark
Brændselstype: Halm
Kedelstørrelse: 8,0 kW
Anlægstype: Varmtvand
Energitype: Varme
Byggeår: 2020

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Halm forbrug

2.044 kg/t

18% fugt

Virkningsgrad

93,8 %

ved 100% last

”Samarbejdet med Linka var fantastisk både før, under og efter byggeriet. Under hele processen var der utrolig stor velvilje fra Linkas side. Vi oplevede undervejs flere problemstillinger, store som små. Alle disse blev løst professionelt, og med en rigtig god dialog mellem Linkas team og Stege Fjernvarme. Vi føler os rigtig godt rustet til fremtiden!”

Kris Kristoffersen, Driftsleder

Stege Fjernvarme A.m.b.a


Lohals Varmeforsyning

Reference

Lohals Varmeforsyning

2,5 MW halmkedelanlæg med Linka® TWIN-opriversystem

Lohals Varmeforsyning blev grundlagt i 1992 og selve værket blev bygget i 1993. I 1994 blev der etableret en Linka 1,6 MW halmkedelanlæg for fyring med halm leveret fra de lokale landmænd og desuden en oliekedel som reserve/backup på 3MW. Senere i 2011 fik værket etableret et kombineret flis- og pillekedel på 2,0 MW for således at kunne forsyne Lohals by med stabil varme året rundt.

Da halmkedlen fra 1992 var udtjent, indgik Lohals Varmeforsyning og Linka Energy i 2022 en ny aftale om levering af et komplet 2,5 MW halmanlæg med en varmtvandskedel. I denne aftale indgik desuden nedtagning og fjernelse af den gamle 1,6 MW halmkedel, dog med genanvendelse af flest mulige eksisterende komponenter herfra såsom kompressor, trykholdeanlæg, posefilter, skorsten og askecontainer.

Anlægget

Kedelanlægget, en 2,5 MW Linka H varmtvandskedel, en cylindrisk, effektiv kanalrøgrørskedel i 5-træks udførelse, der sikrer maksimal udnyttelse af halmen. I kedlens brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og medstrøms forbrændingssystemet er Linkas eget verdens-patenterede system.

Derudover er der leveret et nyt 15 meter langt halmbord med automatisk Linka® snoreaftager, en Linka® TWIN opriver (model 120), halmsnegl, kedel med trapperist, askesystem, røgsuger og ny kedelstyring. Når der ”kaldes” på varme, sættes kedlens indfyringsprocedure i funktion. Det vil sige, at kedlens stokersnegle starter. Når stokersneglen er i gang, starter halmsnegl og halmopriver, og brændselssystemet vil nu tilføre kedlen den passende mængde halm for den installerede kedeleffekt.

Røggassen fra kedlen går via en multicyklon og det eksisterende posefilter, hvorfra røggassen ledes gennem det eksisterende filter og videre til den nye frekvensstyrede røggasventilator inden denne udledes gennem den eksisterende skorstenen. Asken transporteres til sidst til en ny askecontainer. Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

En del af aftalen var blandt andet, at Lohals Varmeforsynings eksisterende kedelanlæg skulle nedtages og fjernes samt at de komponenter, det var muligt at genanvende, skulle genanvendes.

Specifikationer

Kunde: Lohals Varmeforsyning
Lokation: Tranekær, Danmark
Brændselstype: Halm
Kedelstørrelse: 2,5 MW
Anlægstype: Varmtvands
Energitype: Varme
Byggeår: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Virkningsgrad

92 %

ved 100% last

Halm

Ca. 640 kg/t

18% fugt


Toftlund Fjernvarme

Reference

Toftlund Fjernvarme

3,2 MW biomassekedelanlæg for fyring med pellets

Toftlund Fjernvarme udbød et samlet projekt om etablering af komplet træpillekedel, el-kedel og akkumuleringstank, og nærværende case omhandler træpillekedel-entreprisen, som Linka Energy bød på og vandt. I forbindelse med etableringen af den nye pelletskedel, demonteres og skrottes værkets eksisterende gaskedel.

Kravet til den nye træpillekedel fra Toftlund Fjernvarme var, at den skal forsyne den eksisterende absorptionsvarmepumpe med hedtvand på 150°C. Hvis absorptionsvarmepumpen helt eller delvist er ude af drift, skal op til 3.000 kW fra den nye træpillekedel kunne overføres fra hedtvandskredsen til fjernvarmekredsen ved en temperatur på 98°C +/-1°C via en ny varmeveksler dimensioneret ”for den værst tænkelige driftssituation”.

Anlægget

Kedelanlægget, en 3,0 MW Linka H multifuelkedel, er udlagt til fyring med træpiller, men der kan anvendes andre brændsler, som halmpiller, flis og solsikkekerner/-piller, idet kedlen er leveret med specialdesignet stoker med to parallelle stokersnegle. Den unikke løsning med H-kedlen med cylindrisk brændkammer sikrer, sammen med Linkas patenterede forbrændingsteknologi maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Der er også installeret en economizer, der er en røggaskøler, hvor der overføres energi fra den varme røggas til et køligere medie - i dette tilfælde vand - der så kan bruges til forvarmning eller opvarmning. På den måde øges anlægsvirkningsgraden, da der kommer mere energi ud af den samme mængde brændsel. Economizeren kobles ind på røggassystemet lige efter kedlen og inden røggascyklonen.

Når der ”kaldes” på varme fra kedlen, sættes indfyringsproceduren i funktion: Stokersneglen starter og henter brændselsmængden, afhængigt af varmebehovet, fra den nye stål-pelletsilo via silosneglen og frem til brændselsslusen, hvorfra den via stokeren indfødes til den bevægelige trapperist i kedlen.

I kedlens brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og medstrøms forbrændingssystemet er Linkas eget verdenspatenterede system. Røggassen fra kedlen går via en economizer, en multicyklon og et posefilter, der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen markant inden denne udledes gennem den eksisterende skorsten.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Toftlund Fjernvarme
Lokation: Østerdalen, Toftlund (Danmark)
Brændselstype: Pellets
Kedelstørrelse: 3,0 MW
Anlægstype: Hedtvand
Energitype: Fjernvarme
År: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Pellets forbrug

675 kg/timen

ved en fugtighedsprocent på 8%

Virkningsgrad

92,8 %

inkl. economizer